Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1077 (2012-2013)
Innlevert: 25.03.2013
Sendt: 25.03.2013
Besvart: 05.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 587 om arbeidstilsynets rapport om arbeids-forholdene for politiet i Hordaland/Bergen i Allehelgens gt. 6 i Bergen. Jeg viser videre til oppslag i Bergensavisen 20.3.2013 der det fremgår at det fortsatt ikke er avklart en løsning vedrørende bygg; dvs. tiltak som kan skaffe politiet arbeidsforhold som tilfredsstiller kravene i AML og ikke minst krav til tjenesteutøvelse mer i tråd med politiets egne mål og publikums forventninger til et moderne politi.
Når kommer avklaring om bygg?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I brev til Politidirektoratet av 03.04.2013 har departementet uttalt at vi er åpne for at leieavtale for det nye politihuset i Bergen kan inngås med en privat utleier dersom dette er økonomisk mest fordelaktig for staten.
Departementet legger til grunn at det er betydelige kostnader knyttet til inngåelse av ny husleieavtale for politihuset i Bergen over en lengre periode. For statlige prosjekter med en antatt fremtidig leieforpliktelse for hele avtaleperioden som samlet overstiger 750 mill. kroner skal det foretas en konseptvalgutredning (KVU) og en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KS1). Dette skal sikre at regjeringen har et godt beslutningsgrunnlag. Slike utredninger tar erfaringsmessig noe tid.