Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1057 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 08.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil budsjettet til Romerike politidistrikt for 2013 føre til flere ansatte, mer midler til forebyggende arbeid og bedre beredskap enn budsjettet for 2012, og i så fall hvordan?

Begrunnelse

For å sikre trygge lokalsamfunn og god beredskap er det viktig med et tilgjengelig og tilstedeværende politi i hele landet. Bevilgningene til politiet er høyere enn noen gang. Allikevel opplever mange ledere i politiet at fagre ord blir til stramme budsjetter på veien fra Stortinget, via Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet, til hvert enkelt politidistrikt. Dette fører til stor frustrasjon, fordi politiet ikke settes i stand til å utføre det oppdraget samfunnet har pålagt dem.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Budsjettet til politi- og lensmannsetaten (kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten og kap. 441 Oslo politidistrikt) er økt med 673,9 millioner kroner fra saldert budsjett 2012 til saldert budsjett 2013. 404,8 millioner kroner av økningen er kompensasjon for lønns- og prisstigning. 269,1 millioner kroner er en styrking av budsjettet utover lønns- og prisvekst.
Årets avgangskull på Politihøgskolen er på 720 studenter. Forutsatt at uteksaminerte studenter søker jobb i politiet og at forventet avgang fra etaten blir som beregnet, vil det være en økning på omlag 350 stillinger i løpet av 2013. 150 millioner kroner av økningen i budsjettet er knyttet til disse årsverkene, slik at uteksaminerte studenter kan tilbys jobb fra sommeren 2013.
Justis- og beredskapsdepartementet fordeler ikke bevilgninger til politidistriktene. Departementet fordeler bevilgningene til Politidirektoratet, som igjen fordeler til det enkelte politidistrikt og særorgan. Politidirektoratet har de siste årene benyttet den samme fordelingsmodellen (Fürst og Høverstad-modellen), med et sett forhåndsdefinerte fordelingskriterier.
Departementet har i tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2013 fremhevet beredskap, forebyggende arbeid og effektiv kriminalitetsbekjempelse som tre innsatsområder som skal være spesielt lederforankret i organisasjonen. For å kunne realisere målene på disse innsatsområdene, vil POD måtte prioritere økt politibemanning, ledelse, kultur og kompetansetiltak, IKT og analysearbeid.
Det er den enkelte politimesterens ansvar å disponere bevilgningen slik at distriktets oppgaver samlet sett blir best mulig ivaretatt. Dette gjelder også forebyggende arbeid og bedre beredskap.
Vedlagt følger oversikt som viser bevilgning for 2013, kompensasjon for lønns- og prisstigning for 2013, antall årsverk per 31.12.2012 og antall nye politiårsverk fordelt i 2013 for politidistriktene. Tallene for Romerike politidistrikt framgår av tredje linje under kap. 440.

Vedlegg til svar:

Vedlegget i pdf-format