Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1089 (2012-2013)
Innlevert: 26.03.2013
Sendt: 27.03.2013
Besvart: 10.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det legges opp til å bygge nye 4-feltsveier med 20 meter bredde og veiskulder på 1,5 m mot tidligere 3 m. Flere er svært skeptiske til dette både nødetater, lokale veimyndigheter og driftsoperatører mener at det er mye farligere. Jeg forutsetter at før beslutning om å redusere veiskulderen fra 3 til 1,5 m, så ble det foretatt risikovurdering på hva det å redusere veiskulderen fra 3 til 1,5 m. betyr for sikkerheten.
Kan jeg be om å få denne risikovurderingen, eventuelt annet som dokumenterer at dette er fornuftig?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det antas at spørsmålet er knyttet til E18 i Bamble.
Vegbredden fastsettes ut fra gjeldende vegnormaler (håndbok 017 Veg- og gateutforming) og baseres i hovedsak på forventet trafikkmengde i prognoseåret, dvs. vanligvis 20 år etter vegåpning. På de mest trafikkerte vegene (ÅDT over 20 000), som E18 i Vestfold, brukes bred motorveg. Slank motorveg (ÅDT mellom 12 000 og 20 000) med 20 m bredde kom i vanlig bruk på slutten av 1990-tallet. Erfaringen så langt er at 20 m bred motorveg fungerer godt. Det er ikke automatikk i at økt bredde gir mer sikkerhet på motorveger med middels trafikk.
Trafikken på E18 i Bamble er godt under de mest belastede motorvegstrekningene i Norge. Det avgjørende på en slik nasjonal hovedveg er å få på plass 2(3) felts veg med midtrekkverk og «mykt» sideområde. En slik løsning har betydelig trafikksikkerhetseffekt. Utvidelse til 20 m slank 4-felts veg, som planlegges på E18 i Bamble, gir betydelig økt kapasitet og en liten trafikksikkerhetseffekt. Ytterligere utvidelse fra slank til bred motorveg gir marginal effekt for både kapasiteten og trafikksikkerheten.
Nevnte vegnormal er gitt av Vegdirektoratet med hjemmel i forskrift etter vegloven § 13 om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007.