Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1181 (2012-2013)
Innlevert: 17.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 19.04.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når vil Postkodelotteriet få svar på sin søknad til departementet om etablering?

Begrunnelse

Lotteritilsynet gav allerede i desember 2011 sin anbefaling til at Postkodelotteriet kan etableres, slik at viktige menneskeretts-, miljø og humanitære organisasjoner kan sikres mulighet til større inntekter til sitt arbeid.
Søknaden er imidlertid fortsatt ikke behandlet av departementet, og i spørretimen 13. februar d.å. understreket statsråden at hun avventet til en utredning om fordelingen av tippemidler til organisasjonene foreligger. Den skulle i følge statsråden foreligge 15. april, noe den etter det undertegnede kjenner til også gjør – selv om den oppsiktsvekkende nok ikke er gjort allment tilgjengelig.
Undertegnede mener på generelt grunnlag at det er underlig at godkjenningen av Postkodelotteriet knyttes så direkte opp til fordelingen av midlene fra Norsk Tipping, men når vi nå har passert 15. april, og utredningen presumptivt er gjort, er det naturlig å etterspørre en konkret avklaring fra statsråden og departementet i denne saken.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Som representanten kjenner til, har jeg tidligere informert Stortinget om at søknader om nye spilltillatelser ville være stilt i bero inntil utredningen om fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner var avsluttet. Årsaken til dette er at jeg har vurdert det som ønskelig å se søknader om etablering av nye pengespill og lotterier i sammenheng med en eventuell ny modell for fordeling av spillemidler. Anbefalingene i rapporten er svært sentrale i den sammenheng.
Mitt departement mottok utredningsrapporten 15. april 2013 og forslagene i rapporten vurderes nå i departementet. Vi tar sikte på snarlige konklusjoner om hva departementet vil anbefale som fremtidig modell for fordeling av de aktuelle midlene. Vi vil med denne bakgrunn kunne realitetsbehandle søknaden fra Postkodelotteriet og øvrige søknader om spill- og lotteritillatelser innen rimelig tid.
Representanten nevner i sin begrunnelse at det er oppsiktsvekkende at rapporten ikke er gjort allment tilgjengelig. Jeg vil påpeke at rapporten er offentlig og mitt departement har gitt innsyn i denne til de som har etterspurt dette. Jeg legger ved en kopi av rapporten til informasjon. Om kort tid vil departementet sende et forslag på høring, og rapporten vil da utgjøre en del av høringsdokumentene.

Vedlegg til svar:

Utredningen om fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Vedlegget i pdf-format