Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1217 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Helsedirektoratet anbefalte i 2011 at det skal tas biopsi av lymfeknutene nærmest føflekk ved føflekk-kreft. VG-Nett skriver mandag 22. april at pasienter med føflekk-kreft opplever ulik praksis av dette ved forskjellige sykehus. En nerve i norsk helsetjeneste er at pasienter skal få lik behandling uavhengig av bosted.
Hva vil statsråden gjør for at dette også skjer med pasienter med føflekk-kreft?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: De nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.
Retningslinjene fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk og kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.
Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet innhentet informasjon fra de regionale helse-foretakene om i hvilken grad de følger den faglige retningslinjen fra Helsedirektoratet om å ta biopsi av lymfeknuter nærmest føflekk ved føflekk-kreft. Tilbakemeldingen viser at helseforetakene i Helse Vest følger retningslinjen, mens i Helse Midt-Norge og Helse Nord følges retningslinjen med unntak av et helseforetak i hver region. Disse to sykehusene vil nå endre praksis og følge retningslinjen.
I tilbakemeldingen fra Helse Sør-Øst går det frem at flere helseforetak i regionen følger de nasjonale retningslinjene. De helseforetakene hvor denne diagnostikken er aktuell, men hvor retningslinjene ennå ikke etterleves, har dette under planlegging for oppstart. Når det gjelder Oslo universitetssykehus har sykehuset ikke innført denne undersøkelsen rutinemessig ennå, og benytter en annen type undersøkelse (ultralyd med finnålsbiopsi). Helse Sør-Øst RHF understreker at de vil følge opp etterlevelse av de nasjonale retningslinjene for kreftbehandling med sine helseforetak.
Det fremgår av de nasjonale retningslinjene at sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale kreftretningslinjene kan følges. Jeg forventer at de helseforetakene som ennå ikke har innført den anbefalte undersøkelsen raskt følger opp dette, slik at tilgangen til denne undersøkelsen blir likeverdig over hele landet.