Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1219 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Fra 2009 til 2013 har befolkningen i Norge økt fra 4 799 252 til 5 051 275 innbyggere, og dette er en befolkningsvekst på 252 023 personer. Dersom hver nye innbygger krever offentlige infrastrukturinvesteringer på 150.000 kroner hver, vil befolkningsøkningen ha medført et investeringsbehov på 37,8 mrd. kroner.
Hvilke tall bruker regjeringen for investeringsbehov per nye innbygger?

Begrunnelse

Kommunenes inntektssystem inneholder et eget vekstkommunetilskudd for kommuner som har særlig stor befolkningsvekst. Hovedbegrunnelsen for innføring av veksttilskuddet var at kommuner med sterk vekst har behov for å investere i infrastruktur, og en rapport fra konsulentselskapet Agenda som kom før innføringen av vekstkommunetilskuddet pekte på en investeringskostnad per nye innbygger i en kommune på 60 000 – 65 000 kroner. Kostnadene har siden dengang økt betraktelig. Når vekstkommuner har store investeringskostnader per nye innbygger, vil jeg anta at det samme gjelder for hele Norge.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Høy arbeidsinnvandring har bidratt til sterk vekst i befolkningen de siste årene. I befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå er det lagt til grunn en fortsatt høy arbeidsinnvandring i årene framover. Det er imidlertid betydelig usikkerhet om befolkningsutviklingen framover og da særlig om nettoinnvandringen til Norge.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for kommunesektorens merkostnader som følge av endringer i befolkningen. Beregningene av merutgiftene tar utgangspunkt i anslått utgiftsnivå året før. Avskrivninger på kapitalen inngår i brutto driftsutgifter i KOSTRA og dermed også i utgiftene som ligger til grunn for beregningene. Utvalgets framskrivinger av utgiftsbehovet bygger således på en forutsetning om at realkapitalen innenfor de ulike tjenesteområdene endres i takt med utviklingen i befolkningen. TBUs anslag bygger på at de enkelte investeringer gjennomføres etter hvert som tjenestene skal leveres, ikke som et engangsbeløp når en kommune eventuelt får en ny innbygger.
Den samlede merkostnaden av befolkningsutviklingen anslås av TBU til om lag 2,5 mrd. 2013-kroner per år i perioden 2009-2013 for kommunesektoren sett under ett. Anslaget er basert på uendret dekningsgrad og ressursbruk per bruker. Beregningene tar således ikke hensyn til eventuelle stordriftsfordeler eller muligheter for effektivisering av tjeneste-produksjonen, for eksempel ved en bedre utnyttelse av eksisterende realkapital.
Nivået på offentlige investeringer er relativt høyt i Norge. De siste fire tiårene har de samlede statlige og kommunale investeringene i Norge vært høyere enn gjennomsnittet for landene i OECD-området, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge. De to siste tiårene har investeringene i Norge også vært klart høyere enn i de øvrige nordiske landene, Storbritannia og USA, jf. avsnitt 3.5.1 i Perspektivmeldingen 2013. Blant annet har regjeringen satset betydelig på samferdsel.