Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1223 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hva vil statsråden bidra med etter de siste dagers utvikling innenfor næringskjeden av norske skog og treforedling?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Skogen er en fornybar ressurs og danner grunnlag for en verdikjede som omfatter skogbruk og industri med om lag 25 000 sysselsatte i Norge. I 2010 var samlet omsetning i skogindustrien på 44 milliarder kroner. Skogindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.
Situasjonen i treforedlingsindustrien er en alvorlig utfordring for hele den skogbaserte verdikjeden, og krever handling på flere områder.
Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil legge fram forslag om en tiltakspakke på til sammen 750 mill. kroner til skogsektoren. Bevilgningene skal bidra til mer effektiv transport, stimulere til ny og økt bruk av tre og gi mer kapital til strategiske statlige investeringer i skog- og trenæringene.
Av den samlede pakken skal 250 mill. kroner gå til forsknings- og innovasjonsprogrammer, herunder utviklingstiltak for økt trebruk, samt til infrastrukturtiltak, som omfatter både det offentlige vegnettet og skogsveger. Dette skal bidra til lavere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til skogindustrien. Resten, 500 mill. kroner, er foreslått å gå til en kapitalutvidelse i Investinor, som øremerkes investeringer i skog- og trenæringene. Denne kapitalutvidelsen vil gi mulighet for strategiske statlige investeringer i skogindustri.
Over Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås det at 60 mill. kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å gjøre tømmertransporten mer kostnadseffektiv. Midlene fordeles med 30 mill. kroner til utbygging av kaier og 30 mill. kroner til modernisering av eksisterende skogsvegnett. Dette skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien. I tillegg foreslås det å styrke Trebasert innovasjonsprogram med 15 mill. kroner til utviklingstiltak for økt trebruk, både innenfor byggsektoren og annen trebruk, for eksempel i samferdselssektoren.
Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 75 mill. kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter.
Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner for å bedre fremkommeligheten for bl.a. tømmertransporter, fordelt med henholdsvis 90 mill. kroner til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet og 10 mill. kroner til beregning av tåleevne på fylkesvegene. Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert. Videre vil det om kort tid sendes forslag på høring om nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn.
Dette er en omfattende satsing for å avhjelpe den vanskelige situasjonen i treforedlingsindustrien og de negative ringvirkninger dette gir for hele skogsektoren. Skognæringa har møtt politisk ledelse i alle de berørte departementene. De foreslåtte tiltakene er et direkte svar på de krav og behov næringa har fremmet for å sikre framtidig verdiskaping.