Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2012-2013)
Innlevert: 02.05.2013
Sendt: 02.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Medfører det riktighet at en person med uførepensjon som får tilbud om VTA-plass ikke har rett til tilskudd fra NAV til nødvendige hjelpemidler knyttet til arbeidet, og er dette i så fall intendert?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren er gjort oppmerksom på at avslag på søknad om tilskudd til nødvendige hjelpemidler knyttet til en VTA-plass er begrunnet i at søkeren mottar uførepensjon. Det betyr at for eksempel en blind person som får en kontorjobb ikke får støtte til en leselist slik at han kan bruke firmaets PC-er.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Representanten viser her til en sak hvor det er gitt avslag på søknad om tilskudd til nødvendige hjelpemidler knyttet til en VTA-plass med den begrunnelse at søkeren mottar uførepensjon. Hun påpeker at dette for eksempel vil gjelde en blind person som trenger støtte til en leselist slik at han kan bruke firmaets PC-er. Spørsmålet dreier seg om deltakere på VTA har rett til hjelpemidler for bedring av funksjonen i arbeidslivet.
En person som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått sin arbeidsevne varig nedsatt, eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket, har etter folketrygdloven § 10-5 rett til stønad til hjelpemidler for bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet. Det ytes likevel ikke stønad til hjelpemidler til en person som mottar uførepensjon med mindre det er sannsynlig at stønaden medfører at uførepensjonen faller bort eller blir redusert. Det kan imidlertid gis stønad til hjelpemidler for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet, jf. folketrygdloven § 10-6.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet eller ordinær virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Tiltaksdeltaker er arbeidstaker i virksomheten, og arbeidsforholdene er regulert i arbeidsmiljøloven. VTA finner sted i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. Disse tiltaksbedriftene mottar statlig driftstilskudd, samt et kommunalt tilskudd som skal utgjøre minst 25 prosent av det statlige tilskuddet. Dette skal blant annet dekke kostnader til nødvendig tilrettelegging.
Deltakere på VTA mottar uførepensjon, og har følgelig ikke rett til stønad etter folketrygdloven § 10-5. Selv om VTA kan bidra til at flere uførepensjonister kommer tilbake i arbeid, er VTA ikke først og fremst innrettet mot å kvalifisere deltakere for overgang til det ordinære arbeidsmarkedet. Det er følgelig ikke gjort unntak fra denne bestemmelsen for deltakere på VTA, og merutgifter forutsettes dekket av tiltaksarrangøren gjennom offentlige tilskudd.
Tiltaksbedriftene kan også ifølge forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. § 12B-2 søke om tilskudd til dekning av utgifter til utstyr som er nødvendig for at tiltaksdeltaker skal kunne gjennomføre tiltaket. Dette innebærer kostnader ved å tilpasse lokalene, kostnader til tilpasning eller kjøp av utstyr/arbeidshjelpemidler og kostnader til å kjøpe og validere programvare som skal brukes av tiltaksdeltakeren, herunder teknologisk utstyr eller teknologiske hjelpemidler.
Selv om det ikke gis stønad til hjelpemidler på arbeidsplassen etter folketrygdloven § 10-5, så finnes det altså ordninger som ivaretar behovet for tilrettelegging for personer som jobber i en VTA-bedrift.