Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1296 (2012-2013)
Innlevert: 08.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det oppleves jevnlig konflikter på sykehus rundt i landet der døgnbemanning og akuttberedskap knyttet til barneavdelingene er tema. Spesielt for foresatte med kronisk syke barn er usikkerhet omkring beredskap svært tyngende i en ellers tøff hverdag.
Kan statsråden forsikre Stortinget om at barns behov for akuttberedskap og spesialiserte helsetjenester blir prioritert og tilført de nødvendige ressurser, og at en slik bestilling også følges opp i dialogen med det enkelte helseforetak og sykehusene?

Begrunnelse

Flere ulike brukerorganisasjoner for barn og ungdom har gitt uttrykk for bekymring rundt situasjonen for akuttberedskap og døgnbemanning ved barnesentre ved sykehus flere steder i landet. Brukerorganisasjonene peker på at en barneavdeling uten akuttberedskap ikke er en fullverdig barneavdeling og mener at endringer ved døgnbemanning og akuttberedskap ovenfor barn, svekker barnas helsetilbud. De påpeker at barns helse må være første prioritet. Barnekonvensjonens artikkel 24 beskytter barns rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard. Barneombudet har i 2013 uttalt at:

«God barnehelse legger premissene for et godt liv i barndommen og som voksen. Barneombudet vil i 2013 rette mye av vår oppmerksomhet på barnehelse.»

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det viktigste tiltaket regjeringen og Stortinget kan bidra med er å sørge for at det totalt sett er nok ressurser. Fra tidligere underfinansiering har regjeringen sørget for at sykehusene får fullfinansiert sin aktivitetsvekst. Etter flere år med underskudd har de aller fleste helseforetak nå god økonomisk kontroll. Innenfor vedtatte budsjettrammer og i tråd med føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan skal sykehusene prioritere tilbudene til barn og unge.
Det er regjeringens mål at vi fortsatt skal ha en sterk offentlig helsetjeneste, og at alle innbyggere skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Dette målet gjelder selvsagt også for barn og unge.
Barn og unge og deres familier er en sårbar gruppe. Belastningene er spesielt store på familier med kronisk syke barn. Pasient- og brukerrettighetsloven og forskriften om barns opphold på sykehus beskriver hvilke krav som skal stilles til sykehus som behandler barn. Blant annet har barn rett til samvær med minst en av foreldrene under sykehusopphold, og forholdene må legges til rette slik at dette blir mulig. Det samlede tilbudet til barn og unge må innrettes på en måte som ivaretar barn og unges særskilte behov og rettigheter på en kvalitetsmessig god måte.
Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast at en fremtidig sykehusstruktur skal bygge på bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehusene. Dette gjelder også for akuttilbudet. Akuttfunksjoner må tilpasses befolkningsstørrelsen i området, avstander og kommunikasjoner. Det vil av og til være nødvendig å foreta avveininger mellom avstand til sykehus og muligheten for å opprettholde et robust og kvalitetsmessig godt akuttilbud. Jeg kan imidlertid forsikre om at all funksjonsfordeling mellom sykehus må ivareta hensynet til at barn skal ha et godt akuttilbud og tilgang til nødvendig kompetanse.
For alle våre sykehus legger jeg til grunn og forventer at de gir sine tilbud innen de gjeldende faglige retningslinjer og de krav som er stilt i oppdragsdokumentet fra helseministeren.
Når det gjelder situasjonen ved Sørlandet sykehus, avdeling Arendal, er det viktig at det er sykehuset selv som følger opp sitt ansvar. Dette bør ikke detaljstyres av helse- og omsorgsministeren. Jeg mener behandlingstilbudene bør utformes nærmest mulig den kliniske virkeligheten og ikke fra hovedstaden. Når det gjelder Sørlandet sykehus så har de vedtatt å innføre tilstedevakt døgnet rundt for barnelegene i Arendal. For øvrig er det grunn til å minne om at virksomheten ved våre sykehus følges av en rekke tilsynsmyndigheter.