Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1299 (2012-2013)
Innlevert: 08.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 21.05.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at innføring av krav om originalsignaturer ved servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA) er i tråd med intensjonen om «enkel og effektiv» saksbehandling for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og mener statsråden at dette er en måte å «få søknadene fra disse ettertraktede arbeidstakerne enda raskere gjennom", slik hun uttalte ønske om til VG 29. januar i år?

Begrunnelse

Det vises til St.meld. nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring, hvor det var bred politisk enighet om at regelverket skulle gjøres enklere og mer oversiktlig, at saksbehandlingsprosedyrene skulle forbedres og at det skulle iverksettes en rekke andre tiltak for å legge til rette for å dekke behovet for utenlandsk arbeidskraft. Flere norske bedrifter er avhengige av utenlandsk kompetanse og for arbeidstakere utenfor EØS-området kan saksbehandlingen ta flere måneder.

I en debatt på Stortinget (10.11.2011) om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring sa daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm:

«La meg til slutt understreke at det viktigste nå er å få ned saksbehandlingstiden, slik at vi kan oppnå målet om fire ukers saksbehandlingstid for alle fullstendige søknader. Jeg legger stor vekt på å nå dette målet, nå som elektronisk saksbehandling snart er på plass».

Til VG 29.01 i år sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt at:

«...det vil være et prioritert område for UDI fremover å få søknadene fra disse ettertraktede arbeidstakerne enda raskere gjennom»

I Soria Moria 2 står det at:

«Arbeidsinnvandringspolitikken skal legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan rekruttere nødvendig kvalifisert arbeidskraft fra utlandet på en enkel og effektiv måte».

Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet har i samarbeid ansvar for drift av tre servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) hvor både arbeidsgivere og arbeidstakere kan få veiledning og prioritert behandling av søknader. Da SUA ble opprettet, var målet å få ned saksbehandlingstiden for å få D-nummer og arbeids- og oppholdstillatelse. Likevel er ikke saksbehandlingsprosessen rask og smidig nok for å tilfredsstille næringslivets behov for rask rekruttering av utenlandsk arbeidskraft.
Spørsmålsstiller har blitt kontaktet av flere arbeidsgivere som forteller at SUA-kontoret i Oslo nå har innført krav om original signatur på flere brev og skjemaer. For søkere utenfor EØS landene vil dette kunne medføre flere ukers ekstra ventetid. Det virker både tungvint og byråkratisk med krav om originalsignaturer dersom ikke skannede dokumenter lenger godtas.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I spørsmålet fra stortingsrepresentant Skei Grande er det anført at ”SUA-kontoret i Oslo nå har innført krav om original signatur på flere brev og skjemaer”.
I utgangspunktet er det ikke flere dokumenter som nå må underskrives, men med innføring av elektronisk saksbehandling er praksisen for undertegning justert noe. Uansett vil det til enhver tid være to dokumenter som må være undertegnet i en søknad om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeidsinnvandring. Det er søknadsskjemaet og arbeidstilbudsskjemaet.

1. Søknadsskjemaet skal være undertegnet av søkeren. Etter utlendingsforskriften § 10-2 første ledd skal Utlendingsdirektoratet (UDI) gi nærmere retningslinjer om hvordan en søknad om oppholdstillatelse skal fremmes. UDI har utdypet dette i rundskriv RS 2010-044 som sier at søknadsskjemaet skal være undertegnet av søkeren. Når søknaden fremmes elektronisk, erstatter underskrift på såkalt ”cover letter” underskriften på søknadsskjemaet. Når politiet krever søkerens underskrift på søknadsskjemaet, alternativt på cover letter, er dette i samsvar med gjeldende retningslinjer.
Utlendingsforskriften § 10-3 gir arbeidsgivere adgang til å fremme en søknad på vegne av arbeidstakeren når det foreligger fullmakt. Har søkeren gitt fullmakt til sin arbeidsgiver til å levere inn søknaden, må søkeren likevel undertegne søknaden/cover letter selv. Dette ser UDI at i praksis kan være tidkrevende og at en endring vil være hensiktsmessig. UDI vil derfor vurdere å endre retningslinjene og gi adgang til at søknadsskjemaet/cover letter undertegnes av søkeren eller søkerens fullmektig.

Dersom søkeren gir fullmakt til arbeidsgiveren til å fremme søknaden, skal denne fullmakten være undertegnet av søkeren.

2. Arbeidstilbudsskjemaet skal være undertegnet av arbeidsgiveren og arbeidstakeren (søkeren), jf. rundskriv RS 2013-006. En arbeidsgiver kan la seg representere av advokat eller annen fullmektig. Det er arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren har gitt fullmakt, som skal underskrive skjemaet.

UDI er kjent med at Oslo politidistrikt krever originale underskrifter, dvs. at det ikke godtas underskriften på et dokument som har blitt skannet inn og oversendt politiet. UDI har nylig informert politiet om at søkerens underskrift på et dokument som oversendes elektronisk, skal godtas. Dette forutsetter jeg at politiet ved SUA i Oslo vil ta til etterretning.