Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bussen er en viktig del av kollektivtilbudet og derfor har man også bestemt at busser som er i rute slipper å betale bompenger. Jeg vet at mange også mener at drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet.
Er statsråden enig i at drosjene er en del av kollektivtilbudet, og burde ikke i så tilfellet drosjene likestilles med bussene og slippe å betale bompenger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er takstretningslinjer for bompenger på offentlig veg som gir føringer for de takstvedtak som til enhver tid blir fattet for de enkelte bompengeprosjekter. Takstretningslinjene bygger i all hovedsak på de prinsipper som er nedfelt i St.meld. nr. 32 (1988-89) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93, St.meld. nr. 46 (1990-91) Om endring i rammebetingelser for bompengeprosjekter, jf. Innst. S. nr. 16 (1991-92), og St.meld. nr. 34 (1992-93) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97.
I takstretningslinjene er det forutsatt at det som hovedregel skal gis fritak for rutegående kollektivtransport. Det er presisert at fritaket kun gjelder rutegående kollektivtransport, og at det ikke skal gis fritak for drosjer, reiseselskap, turbusser eller lignende. Bakgrunnen for fritaket er et ønske om å styrke kollektivtrafikken for å redusere miljøproblemene fra biltrafikken. Selv om drosjene er en viktig del av det offentlige transporttilbudet, vil ikke fritak for bompengebetaling for drosjer bidra til å redusere miljøproblemene fra biltrafikken. Jeg kan derfor ikke se at det er grunnlag for å likestille drosjer med rutegående kollektivtransport når det gjelder fritak for betaling av bomavgift.