Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1342 (2012-2013)
Innlevert: 21.05.2013
Sendt: 21.05.2013
Besvart: 28.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Det varsles nå at rekordmange lokale politikontor skal stenge hele eller deler av sommeren, med begrunnelse i at det skal spares penger. Etter undertegnedes oppfatning skal politiberedskapen begrunnes ut fra politifaglige vurderinger, ikke pengemangel.
Synes statsråden dette er helt greit, eller vil statsråden ta initiativ til en tilleggsbevilgning til politiet slik at vi kan unngå denne situasjonen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet som har opplyst at noen politidistrikt også i år har funnet det nødvendig å holde lensmannskontorer helt eller delvis stengt under sommerferieavviklingen. Dette gjøres for å frigjøre operativt personell for å betjene vakt- og beredskapsfunksjoner på tilfredsstillende måte. Publikumsservice ivaretas i perioden gjennom at et eventuelt oppmøte skjer ved en annen driftsenhet.
Det er Politidirektoratet som fordeler bevilgningene til politidistriktene. Den enkelte politimester har ansvar for å anvende ressursene på en måte som gir effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for, gjennom hele året.
Jeg har tillit til at politimestrenes disponering av ressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste og publikumsservice sommeren igjennom.