Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1354 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 30.05.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Etter det jeg har erfart nedsatte regjeringen den 2. mars 2012 et utvalg som skal foreta en gjennomgang av lostjenesten. Etter planen skal utvalget avgi sin NOU våren 2013. Mitt spørsmål til statsråden blir da:
Når vil utredningen bli avgitt?

Begrunnelse

Nærskipsfarten har i alle år vært opptatt av å ha navigatører som kan kystseilas. Fortsatt er det mange kapteiner / navigatører med farledsbevis som er trenet for å operere på norskekysten.
Med innføring av ny Los forskrift 1. januar 2011 ble kapteiner fratatt rettigheten til å seile på kysten hvor de tidligere hadde operert i årevis. Dette skjedde ved at Losoldermennene innførte lengdebegrensning på skip for bruk av farledsbevis på en rekke leder langs kysten. Spesielt i Skagerak losdistrikt er det innført lengdebegrensninger i nesten alle innseilinger hvor en før kunne operere uten los. Det er nå over 2 år siden den nye forskriften ble innført og næringen sliter nå med uklare og varierende praksis i de ulike losdistrikt, noe som medfører unødvendig bruk av los.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som stortingsrepresentant Godskesen viser til har regjeringen nedsatt et utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av lostjenesten.
Utvalget skal utrede lostjenestens omfang og organisering. Videre skal utvalget se lostjenesten i sammenheng med andre ulykkesforebyggende tiltak. Lostjenesten skal også vurderes i forhold til den teknologiske utviklingen, både på land og på fartøyene.
Bruken av farledsbevis skal vurderes nærmere. Jeg går ut i fra at utvalget i den sammenheng vil adressere spørsmål som har blitt reist om særskilte begrensninger på bruk av farledsbevis.
Utvalget skal overrekke sin innstilling 10. juni 2013. Vi vil så snart som mulig etter overrekkelsen sende utvalgets rapport på bred høring med 3 måneders høringsfrist.
Selv om lostjenesten har noen utfordringer, vil jeg understreke at lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetsrettet tiltak. De fartøyene som representerer den største risikoen vil også måtte ha los i fremtiden. Lostjenesten gir en risikoreduserende effekt, og den tilfører en ekstra kapasitet til skipet.
Regjeringen ønsker å videreutvikle lostjenesten som en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig tjeneste, som skal fortsette å ivareta viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø og sikkerhet. Utvalgets rapport og høringen av denne vil være et sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten.