Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1405 (2012-2013)
Innlevert: 03.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Rv2 rett nord for Kongsvinger er stengt på andre uka etter flom. Dette er en helt sentral strekning for både person- og godstransport. Omkjøring finnes, men skaper utfordringer mht. totalvekt og reisetid etc.. Det forundrer at en så sentral strekning som ligger på flat og fin mark ikke lar seg åpne raskere. Flommen har trukket seg tilbake for lengst. Stengingen kan raskt bli en parodi over norsk vegstandard.
Hva vil statsråden ta initiativ til for at årets situasjon kan brukes til å fokusere på framtidige forbedringer?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Riksveg 2 ble oversvømt av Glomma mellom Kongsvinger og Roverud om lag kl. 03:00 natt til 24. mai. Vannstanden i Glomma sank under kjørebanenivå i løpet av fire døgn, men vannet på innsida av vegen, som er bygget uten gjennomløp, holdt seg høyt i vegoverbygningen uten å synke mer enn om lag 0,2 meter i løpet av tre døgn. Det antas at dyrkamarka på innsida av vegfyllingen er så full av slam at vannet ikke dreneres vekk på naturlig vis. I samarbeid med NVE og GLB (Glommens og Laagens Brukseierforening) ble det besluttet å suge ut vannet ved bruk av hevert. Bassenget ble tappet ned 0,8-1,0 meter, 150.000 m3, i løpet av 36 timer. Det ble da avdekket store skader på vegoverbygningen som måtte utbedres før riksveg 2 kunne åpnes. Vegen åpnet 4. juni kl. 18:00.
For å bli bedre rustet for framtidige konsekvenser av klimaendringene dimensjonerer Statens vegvesen nå nye veger basert på 200-årsflom, og legger på en klimafaktor/sikkerhetsmargin på 1 meter. Tidligere dimensjonerte man for 100-årsflom. Dette betyr at nye veger vil bli vesentlig mer robuste.
Det kan likevel skje igjen at viktige eksisterende riksveger blir stengt på grunn av flom, utglidning eller ras. Det er da viktig at det finnes akseptable omkjøringsveger i fylkesvegnettet, ikke minst for å ivareta tungtransportens behov. I denne sammenhengen vil jeg nevne at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett (Prop. 149 S (2012-2013)) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012-2013), har foreslått å avsette midler til å kartlegge og beregne tåleevnen for transporter på inntil 24 meter og totalvekt 60 tonn på fylkesvegnettet. Selv om siktemålet med dette først og fremst er å bedre fremkommeligheten for tunge tømmervogntog, noe som er særlig viktig i Hedmark, vil det også kunne gi bedre omkjøringsmuligheter.