Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1440 (2012-2013)
Innlevert: 07.06.2013
Sendt: 07.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Reduserte tømmerpriser, høye driftskostnader og volumbehov for å få en driftsavtale, gjør det vanskelig for gårdsskogbruket.
Hva vil statsråden bidra med for å få redusert det særnorske kostnadsnivået herunder skatte- og avgiftsnivået?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norsk økonomi går godt, og fastlandsøkonomien trekkes opp av en sterk vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten. Høy lønnsvekst og gradvis styrking av kronen har løftet kostnadsnivået i Norge. Det gjør mange eksportbedrifter sårbare i en situasjon med svak etterspørsel ute.
For å dempe todelingen av norsk økonomi har Regjeringen foreslått skattetiltak for næringslivet i Fastlands-Norge og en forbedring av petroleumsskattereglene. Regjeringen vil gjennomføre tiltak fra 2014 som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker investeringene i fastlandsbedriftene. Regjeringen vil foreslå å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.) fra gjeldende sats på 28 til 27 pst. Regjeringen vil redusere skatten på næringsinntekt for personlig næringsdrivende tilsvarende som for selskaper. Reduksjonen vil derfor også komme gårdsskogbruket til gode. I tillegg vil skogbruket nyte godt av innføring av startavskrivning på 10 pst. for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d.
Det generelle skatte- og avgiftsnivået i Norge reflekterer godt utbygde offentlige velferdsordninger. Å sikre inntekter til fellesskapet og å bidra til rettferdig fordeling er hovedmål for Regjeringens skatte- og avgiftspolitikk. Også skattleggingen av skog må ses i lys av disse målene. Skogbruksnæringen har likevel en rekke skattefordeler, hvor de viktigste er skogfondsordningen, gjennomsnittsligning, direkte utgiftsføring av skogsveiinnvesteringer og lav faktor ved verdsetting av skog i formuesskatten. I tillegg til å utvide skogfondsordningen har Regjeringen sikret ytterligere lettelser til skognæringen gjennom å redusere skogfaktoren ved fastsettelse av ligningsverdien av skog og ved å innføre et ubetinget skattefritak på gevinst ved vern av skog.
Regjeringen tar utfordringene til skognæringen på alvor og fører en aktiv skog- og industripolitikk. Regjeringen har derfor både i 2012 og 2013 fremmet forslag til tiltakspakker for skogsektoren på henholdsvis 100 mill. kroner og 250 mill. kroner. De foreslåtte tiltakene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013 vil bidra til å senke transportkostnadene for skogindustrien og stimulere til innovasjon og nyskaping.