Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1537 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 26.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til det pågående arbeidet på E-105 Hesseng- grensen til Russland. Delstrekningen fra Jakobsnesbrua til Russland er under arbeid og det er blitt lovet at denne parsellen skal ferdigstilles høsten 2013. Mange med meg, ser at det gjenstår mye arbeid før traseen er ferdig.
Vil arbeidet bli ferdigstilt innenfor de planlagte tidsrammer - høsten 2013?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Prosjektet E105 Storskog – Hesseng er i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 forutsatt startet opp i første fireårsperiode, med fullføring i siste seksårsperiode. I Prop. 1 S (2010-2011) ble det, på grunn av planstatus på strekningen, lagt opp til en etappevis utbygging. Samtidig ble det bevilget midler til anleggsstart på delstrekningen Storskog – Elvenes i 2011. Anleggsarbeidene startet sommeren 2011, og Statens vegvesen bekrefter til Samferdselsdepartementet at delstrekningen er ventet å åpnes for trafikk i løpet av høsten 2013.