Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1552 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 02.07.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På hvilken måte bidrar statsråden til at fylkeskommuner, kommuner og politiet følger opp Stortingets vedtak om at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skoler?

Begrunnelse

10. mai 2012 vedtok Stortinget at det skal presiseres overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skoler.
På bakgrunn av dette vedtaket i Stortinget vedtok fylkestinget i Akershus i mars 2013 at for at politiet skal kunne bruke narkohunder ved aksjoner i de videregående skolene i Akershus, så skal det være innhentet samtykke fra elevene, og elever skal ha anledning til å reservere seg uten at dette skal ha noen form for konsekvenser.
Til tross for vedtaket både i Stortinget og i fylkestinget har praksisen med at politiet aksjonerer med hund på skolen fortsatt, og så sent som i mai 2013 var det en aksjon på Vestby videregående skole som ble gjennomført uten at det ble innhentet samtykker fra elevene. Ingen elever hadde fått anledning til å reservere seg mot å delta eller være til stede.
Venstre er bekymret for elevenes rettssikkerhet, når skolenes og politiets praksis med bruk av hund i forebyggende aksjoner på skolene ser ut til å fortsette. I Bærum kommune diskuteres det også om slike politiaksjoner skal tillates på ungdomsskoler.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis opplyse at spørsmålet er besluttet overført til meg fra Kunnskapsministeren.
I mitt svar, datert 13. juni 2012, på skriftlig spørsmål nr. 1536 fra stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl om samtykkekravet, viste jeg til Stortingets vedtak fra 10. mai 2012, og opplyste at jeg fant det hensiktsmessig at skolemyndighetene og politiet sammen kom fram til prosedyrer for å sikre at skriftlig samtykke fra elevene var innhentet før eventuelle narkotikaaksjoner.
I Prp.1 S for 2012 – 2013 sier regjeringen at man, for å følge opp Stortingets vedtak om at politiet skal sikres adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund på skoler, har bedt Politidirektoratet i samarbeid med relevante aktører om å utrede hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Dette oppdraget ble gitt Politidirektoratet i brev fra Justis- og beredskapsdepartementet den 16. august 2012.
Politidirektoratet har i brev til politimestrene den 6. september 2012 om denne saken gitt instruks om at det skal innhentes skriftlig samtykke fra elever før politiet gjennomfører narkotikaaksjoner med hund på skoler. Instruksen gir anvisning på form og innhold i samtykkeerklæringen. Direktoratet la ved en veileder fra Oslo politidistrikt i brevet.
Det er uheldig hvis kravet om skriftlig samtykke fra elevene før narkotikaaksjoner ikke er fulgt. Jeg vil ta dette opp med Politidirektoratet.