Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1558 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:1468 (2012-2013). Den 20.06.13 fremmet SSB nye anslag for investeringene på norsk sokkel for 2013. Anslaget ble økt med ca. 14 mrd. kroner sammenlignet med anslaget for 3 måneder siden.
Kan statsråden kvantifisere hva det, alt annet likt, medfører for ansvarlig oljepengebruk i statsbudsjettet, basert på beregninger i regjeringens økonomiske modeller?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statistisk sentralbyrå publiserte 18. juni investeringstellingen for olje- og gassvirksomhet for 2. kvartal 2013. Investeringene anslås i tellingen å ta seg opp fra 172 mrd. kroner i 2012 til i overkant av 210 mrd. kroner i 2013. Det meste av økningen er ventet å komme innenfor felt i drift.
Sammenliknet med tellingen for 1. kvartal 2013 økte anslaget for investeringsnivået i år med 12,6 mrd. kroner. Sett over tid har anslaget fra tellingen i 1. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt ligget lavere enn det realiserte investeringsnivået. Dette er hensyntatt i Finansdepartementets anslag for investeringene i petroleumsvirksomheten i inneværende år gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Ved en sammenlikning av disse anslagene med SSBs investeringstellinger må en også ta hensyn til at tellingen for 2. kvartal i gjennomsnitt har ligget noe høyere enn det realiserte investeringsnivået.
Ved utformingen av den økonomiske politikken tar regjeringen utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen. I budsjettdokumentene gjøres det rede for anslagene og usikkerheten for den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i internasjonal økonomi, husholdningenes forbruk, investeringene i fastlandsøkonomien og andre forhold av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsledighet mv.
Investeringene i petroleumsvirksomheten er en av flere viktige størrelser som påvirker det økonomiske forløpet. Høyere vekst i disse investeringene vil isolert sett trekke i retning av høyere vekst i Norges fastlandsøkonomi. Samtidig har det etter at Revidert nasjonalbudsjett 2013 ble lagt fram også kommet informasjon fra NHOs økonomibarometer og Norges Banks regionale nettverk som kan peke i motsatt retning. Finansdepartementet kommer med oppdaterte anslag for utviklingen i norsk økonomi i Nasjonalbudsjettet 2014 som legges fram 14. oktober.