Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1575 (2012-2013)
Innlevert: 26.06.2013
Sendt: 27.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan statsråden bekrefte at han opprettholder lovnaden om midlertidig avtale for Phoenix Haga, slik at man ikke mister sårt tiltrengt behandlingstilbud i Østfold?

Begrunnelse

Jeg viser til tidligere korrespondanse rundt å sikre driften ved Phoenix Haga. Stiftelsen Phoenix Haga har hatt kontrakt med Helse Sør- Øst HF, om kjøp av behandlingsplasser i rusomsorgen. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene vurdere kapasiteten på døgn- langtidsbehandling, og spesielt vurdere hvorvidt det bør kjøpes ytterligere tjenester fra de private, ideelle institusjonene. Etter et styremøte 7. februar i år, gikk Statsråden ut dagen etter, for å bekrefte at en midlertidig løsning ville sørge for videre drift av behandlingstilbudet ved Phoenix Haga. Et verdifullt behandlingsopplegg er i ferd med å bli lagt ned. Bare det siste året er 61 langtidsplasser lagt ned i Østfold. Jeg opplever det derfor som svært spesielt at helseministeren lover bot og bedring, for senere å bruke EØS regler som alibi, for å unngå at private skal kunne vinne anbudsrunden.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte i 2011/2012 en konkurranse for kjøp av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det kom inn 14 tilbud. Stiftelsen Phoenix Haga var én av to institusjoner som ikke fikk tildelt kontrakt. Det ble inngått avviklingsavtaler med disse institusjonene i 2012, hvor formålet var å ivareta hensynet til pasientene.
Avviklingsavtalen med Phoenix Haga gikk frem til 31. mars 2013. I tillegg ble bemanningen for 7 av pasientene finansiert for ytterligere to måneder. Jeg forstår det derfor slik at hensynet til de pasientene som inntil nylig hadde et behandlingstilbud ved Phoenix Haga er ivaretatt gjennom den avviklingsavtalen som ble inngått med HSØ.
Da helseregionen tidligere i år signaliserte at man ville se nærmere på om det var mulig å få til en løsning med forlengelse av avtalen med Phoenix Haga, stilte jeg meg selvfølgelig positiv til det. Prosessen viste imidlertid at dette ikke lot seg gjøre rettslig.
I brev av 13. mars d.å. til Phoenix Haga redegjorde HSØ for sitt syn på hvorfor det ikke var rettslig grunnlag for å videreføre den da eksisterende avtalen. Det ble samtidig argumentert for at det heller ikke ville være mulig å inngå midlertidig avtale, uten også å vurdere andre tilbydere, i påvente av en eventuell ny anskaffelse av ytterligere behandlingsplasser.
Stiftelsen har anmodet om at departementet "tar en fornyet og selvstendig vurdering" av om det er rettslig mulig for HSØ å inngå en ny avtale med stiftelsen om tjenester innenfor TSB.
I mitt svar til stiftelsen i brev av 14. juni d.å. understreket jeg at helseregionene selv er ansvarlige for å vurdere det rettslige handlingsrommet. Helseregionene er også gitt stor grad av frihet til å velge en hensiktsmessig innretning på sine innkjøp. Jeg fant videre grunn til å minne om at en eventuell tildeling av en midlertidig kontrakt måtte vurderes i lys av det grunnleggende kravet om likebehandling. I den grad helseregionen ønsker å utvide antallet behandlingsplasser, vil jeg anta at andre institusjoner forventer å få delta på lik linje med Phoenix Haga. På denne bakgrunnen har departementet ikke funnet grunnlag for å be Helse Sør-Øst RHF om å revurdere konklusjonen som tidligere er formidlet til Phoenix Haga.
Avslutningsvis vil jeg avvise påstanden om at det har vært et mål å unngå at private skal vinne anbudsrunden. Anbudsrunden omfattet kun private ideelle leverandører av tilbud til rusavhengige. Når Phoenix Haga ikke fikk avtale, var det en konsekvens av at andre private tilbydere gjennom konkurranse fikk tildelt flere plasser. Helse Sør-Øst har tildelt avtaler til 19 private ideelle institusjoner. Tildelingen ga en økning på 20 plasser i forhold til tidligere avtaler og en økning i rammen med om lag 100 mill. kroner.
Vårt mål som ansvarlige helsemyndigheter vil alltid være å sikre best mulig tilbud til flest mulig rusavhengige med de tilgjengelige ressursene. Dette er også et av formålene med regelverket om offentlige anskaffelser - altså sikre en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Helsetilbudene er til for pasientene og ikke omvendt.