Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1581 (2012-2013)
Innlevert: 28.06.2013
Sendt: 28.06.2013
Besvart: 05.07.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Moss avis 24. mai 2013 kan vi lese "Jordmødre frykter rasering av fødetilbudet når fødeavdelingen flytter til det nye sykehuset". Deres frykt handler om at fødetilbudet slik det er nå, med et såkalt selektert fødetilbud som er inndelt i en jordmordrevet fødestue, en normalenhet og en spesialenhet, kan forsvinne når det nye sykehuset skal tas i bruk.
Kan statsråden bekrefte at det legges opp til et selektert fødetilbud på det nye Østfoldsykehuset?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har i sakens anledning bedt Helse Sør-Øst RHF redegjøre for planene for fødetilbudet ved det nye Østfoldsykehuset. Helse Sør-Øst RHF opplyser at Styringsgruppen for ”Fødselsomsorg på vei mot Kalnes” har vurdert ulike alternativer for organisering av fødetilbudet i det nye sykehuset.
Ifølge Helse Sør-Øst vil den valgte modellen sikre differensiering i fødetilbudet, det vil si at det tilrettelegges ut fra behov og ønsker som de fødende har. Samtidig økes sikkerheten ved at en minimerer sjansen for at kvinner må flytte fra en enhet til en annen under fødsel. Dette er viktig ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv. I den nye fødeavdelingen vil fødestuene være likt utstyrt. Dersom det blir behov for mer hjelp og utstyr under en fødsel enn først antatt, vil dette komme til pasienten og ikke motsatt.
Fødeavdelingen i det nye sykehuset vil være samlet på en flate i motsetning til i dag hvor den er fordelt i tre ulike etasjer i Fredrikstad, inndelt i en normalenhet, en spesialenhet og en fødestue. På Kalnes vil avdelingen ligge i tredje etasje, i umiddelbar nærhet til operasjonsavdeling, nyfødtintensiv og gynekologi. Dette vil gi en ekstra trygghet for eksempel ved behov for hastekeisersnitt, og dersom den nyfødte trenger spesiell oppfølging.
Helse Sør-Øst RHF presiserer at en legger til grunn at den beskrevne modellen og det videre arbeidet med organisering av fødetilbudet ved det nye sykehuset på Kalnes er i samsvar med Helsedirektoratets veileder IS-1877: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen og Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011-2014.
Jeg legger til grunn at fødende får et kvalitetsmessig og godt fødetilbud i det nye sykehuset.