Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1590 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Besvart: 09.08.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Media har fokusert på hvordan den svarte økonomien reduserer statens inntekter. I tillegg vil aktører som unndrar seg beskatning styrke sin konkurransesituasjon i forhold til de som driver hvitt. FrP har foreslått å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag i husholdninger, såkalt ROS- og ROT-fradrag. Det vil stimulere til at folk ber om kvittering og handler hvite tjenester.
Hva er regjeringens anslag for den sorte økonomiens omfang i Norge generelt og innen håndverksbransjen spesielt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteunndragelser fører til store inntektstap for staten og medfører at betydelige beløp ikke kommer fellesskapet til gode. Det foreligger ingen pålitelig statistikk eller oversikt over den svarte økonomien i Norge. Økokrim viser i sin Trusselvurdering for 2013-2014 til beregninger foretatt i Sverige som indikerer at omkring 5 prosent av BNP kan unndras beskatning årlig, noe som for Norges del tilsvarer omkring 136 milliarder kroner. Finansdepartementet har ikke vurdert disse beregningene nærmere.
Skatteetatens siste spørreundersøkelse om svart arbeid ble gjort i 2011. I undersøkelsen oppgir 18 prosent å ha kjøpt svart arbeid.
Regjeringen prioriterer arbeidet mot skatte- og avgiftsunndragelser. Som et ledd i dette arbeidet ble Skatteunndragelsesutvalget opprettet i 2007 som la frem en rekke forslag til tiltak.
Stortingsrepresentant Solvik-Olsen viser i sitt spørsmål til at FrP har foreslått å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag i husholdninger, såkalt ROS- og ROT-fradrag “fordi dette vil stimulere til at folk ber om kvittering og handler hvite tjenester”. Et slikt tiltak ble vurdert av Skatteunndragelsesutvalget. Et flertall i utvalget frarådet å innføre en slik fradragsordning. Både regjeringen og et bredt stortingsflertall har også flere ganger avvist forslag om å innføre en slik fradragsordning.
Flere av forslagene fra Skatteunndragelsesutvalget er fulgt opp ved lovendringer. Videre har Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten blitt betydelig styrket ressursmessig og således blitt satt i stand til å bedre sin innsats mot skatte-, toll-, og avgiftsunndragelser. Eksempelvis har prosjektet fiktiv fakturering i nettverk i perioden 2009 til 2012 avdekket og etterberegnet svart arbeid for over 300 millioner kroner. I 2012 avdekket kontrollvirksomheten feil i virksomhetenes grunnlag for arbeidsgiveravgift for over 1,8 milliarder. Dette omfatter flere typer feil og kan ikke bare henføres til svart arbeid.
Til tross for relativt omfattende kontrollvirksomhet, særlig i bransjer der det tradisjonelt er mye svart arbeid, avdekkes trolig bare en del av unndragelsene. En undersøkelse av næringslivets holdninger til etterlevelse gjort i 2012 viser at i bransjer som bygg/ anlegg og restaurant mener opp mot 30 prosent at det er ganske enkelt eller enkelt å unndra midler fra beskatning. Ca. 20 prosent av næringslivet opplever sannsynligheten for å bli oppdaget som liten eller svært liten.
Kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser må fortsette. Regjeringen vurderer derfor kontinuerlig nye tiltak som kan bidra til å motvirke og redusere omfanget av unndragelser.