Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1690 (2012-2013)
Innlevert: 02.09.2013
Sendt: 02.09.2013
Besvart: 09.09.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Alstahaug kommune ønsker å overta det tidligere statlige omsorgssenteret i Søvik, i Alstahaug kommune. Senteret ble tidligere drevet av Bufetat. Kommunen jobber med planer om bygging av nytt sykehjem og ønsker i den anledning å overta ovennevnte anlegg.
Vil statsråden bidra til en slik løsning, og at dette kan skje så raskt som mulig?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: 26. juni fikk jeg en henvendelse fra Alstahaug kommune om at den ønsker å overta Søvik omsorgssenter vederlagsfritt. Kommunen fikk i brev av 10. juli et tilbud om å kjøpe anlegget ved et direktesalg, basert på markedstakst. Det pågår nå en dialog mellom Statsbygg og kommunen om dette.
Prosedyren for avhending av statlig fast eiendom er regulert i avhendingsinstruksen (kgl.res. 19. desember 1997). Utgangspunktet er salg i markedet til høyeste bud. I dette tilfelle er jeg likevel innstilt på et avvik fra normal framgangsmåte ved at det tilbys direkte salg til Alstahaug kommune. En vederlagsfri avhending, slik kommunen har tatt opp, eller salg til underpris, krever fullmakt fra Stortinget. Slik fullmakt foreligger ikke i dette tilfellet.