Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:19 (2013-2014)
Innlevert: 24.10.2013
Sendt: 25.10.2013
Besvart: 30.10.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mener statsråden at utflyttingen av stillinger fra Statoils hovedkontor i Stavanger til London er i tråd med de mål staten som eier har for selskapet, og kan en slik utflytting etter statsrådens syn bidra til å svekke Statoils hovedkontor i Stavanger?

Begrunnelse

Det har de senere dagene vært flere oppslag i pressen, blant annet i Stavanger Aftenblad 23. og 24. oktober 2013 om at Statoil vurderer å samle «tradermiljøet» for salg av råolje ved selskapets kontor i London. Det har i den senere tid vært flere saker som har skapt diskusjon om Statoil er i ferd med å svekke sitt hovedkontor i Stavanger.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg registrerer at det i den senere tid har vært flere oppslag i pressen, blant annet i Stavanger Aftenblad 23. og 24. oktober 2013, om at Statoil vurderer å samlokalisere tradermiljøet for salg av råolje ved selskapets kontor i London.
Statoil har opplyst gjennom innlegg i Stavanger Aftenblad 24. oktober 2013 at selskapet samlet har rundt 360 personer ansatt i den forretningsenheten som blant annet har ansvar for salg av råolje, hvorav 172 er ansatt i Norge. Samlet jobber 95 som tradere, hvor 60 av disse er ansatt i Norge – hovedsakelig Stavanger. I tillegg kommer støttefunksjoner.
For å forbedre og effektivisere selskapets råoljehandel i Europa ble den organisert under samme ledelse fra 1. mai i år. Av den grunn vurderer selskapet om det videre er hensiktsmessig å samlokalisere aktiviteter som omfatter råoljehandelen.
I ovennevnte innlegg i Stavanger Aftenblad fremgår det også at dersom det skulle bli aktuelt å samle selskapets aktiviteter for råoljehandel i London, vil dette kunne omfatte om lag ti stillinger i Stavanger. Tre av disse er trading-posisjoner og resten er støttefunksjoner. Selskapet sier også at det ikke er tatt beslutning om dette ennå.
Staten har et forretningsmessig mål med eierskapet i Statoil ASA, med en tilleggsdimensjon om nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner. Dette er slått fast i eierskapsmeldingen, jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Staten ønsker at forsknings- og utviklingsoppgaver skal forbli i Norge som et bidrag til innenlands industri- og kompetanseutvikling og sikring av viktige kompetansearbeidsplasser. Funksjoner og beslutningskompetanse som følger av dette, skal ha basis i Norge.
Det er svært viktig for meg å understreke at staten som eier etterlever sine egne eierskapsprinsipper, blant annet hva gjelder ansvars- og rollefordeling mellom styret, ledelse og eiere. Den ovennevnte stortingsmeldingen, hvor disse prinsippene er nærmere omtalt, har et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til. Det følger av dette at staten ikke går inn i den forretningsmessige driften av Statoil. Dette gjelder også for den saken representanten Pollestad har reist spørsmål om.