Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:28 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 29.10.2013
Besvart: 05.11.2013 av finansminister Siv Jensen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Undertegnede mener å ha funnet flere eksempler på nye budsjettiltak i Prop. 1 S (2013-2014), som har små økonomiske konsekvenser for budsjettåret 2014, men som jeg antar vil medføre store utgifter i påfølgende budsjettår. Eksempler på slike saker er 11 måneders studiestøtte og utvidelse av retten til barnehageplass.
Kan finansministeren legge frem en oversikt og anslag over hvilke budsjettøkonomiske konsekvenser nye tiltak i Prop. 1 S (2013-2014) vil medføre for budsjettåret 2015?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: En samlet framstilling av de flerårige budsjettkonsekvensene av budsjettforslaget for 2014 er gitt i kapittel 10 i Prop. 1. S (2013-2014).
Fremstillingen er helhetlig. Den viser ikke bare effekten av nye tiltak, men inkluderer også konsekvensene av å videreføre igangsatte tiltak og endringer som følge av regelstyrte ordninger under folketrygden.
Samlet sett anslås utgiftene å øke med 14,7 mrd. kroner i 2015 sammenlignet med budsjettforslaget for 2014. Hoveddelen av dette gjelder økte utgifter under folketrygden på 11,6 mrd. kroner. Det er særlig utgiftene til alderspensjon som vokser. Utgiftene utenom folketrygden øker samlet sett med 3,1 mrd. kroner fra 2014 til 2015, mens de reduseres med 1,8 mrd. kroner fra 2015 til 2016. Enkelte nye tiltak som igangsetting av nye byggeprosjekter og endringer i studiestøtten under Lånekassen for utdanning bidrar til at utgiftene øker i perioden. I motsatt retning trekker ferdigstillelse av investeringsprosjekter.
Tabell 10.3 i kapittel 10 gir en nærmere oversikt over utgiftsutviklingen for de største enkeltsakene og områdene i perioden 2015-2017.