Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:32 (2013-2014)
Innlevert: 29.10.2013
Sendt: 29.10.2013
Besvart: 04.11.2013 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Barne-, familie- og likestillingsministeren uttaler til VG 18. oktober at hun vil jobbe for å få flere minoritetskvinner i arbeid. I den avgåtte regjeringens budsjettforslag for 2014, foreslås det å avvikle skatteklasse 2 for ektepar. Av alle ektepar der eldste ektefelle var under 61 år som ble lignet i klasse 2 i 2011, bestod om lag 67 pst. av minst én innvandrer. Det er mer enn en fordobling siden 2001.
Hvilken effekt mener finansministeren at fjerning av skatteklasse 2 vil ha på minoritetskvinners arbeidstilbud?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Ektefeller kan lignes sammen i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget dobbelt så høyt som i klasse 1. Å bli lignet i klasse 2 er skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget personfradrag (i de vanlige tilfellene under om lag 80 000 kroner i inntekt). Maksimal fordel av å lignes i klasse 2 er 13 200 kroner i 2013. I Nord-Troms og Finnmark utgjør den maksimale fordelen 15 200 kroner.
Ordningen med klasse 2 kan gi høyere marginalskatt på eventuell arbeidsinntekt for den hjemmeværende og kan derfor svekke arbeidsinsentivene. Som det påpekes i spørsmålet, består en stor andel av ekteparene i arbeidsfør alder som lignes i klasse 2, av minst én innvandrer. Lav yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner er en utfordring for integrering. I en analyse av Vattø og Jia (2013) (fotnote) anslås gjennom modellsimulering virkninger på yrkesdeltakelsen blant gifte kvinner av å fjerne skatteklasse 2. Modellberegningene tyder på at yrkesdeltakelsen blant gifte kvinner vil øke ved fjerning av klasse 2. Hvor stor effekten er for innvandrerkvinner, er ikke anslått særskilt i studien. Forskning tyder på at arbeidstilbudet til lavinntektsgrupper er mer følsomt for endring i marginalskatten enn andre grupper.
I utformingen av et skattesystem må en i tillegg til virkninger på arbeidstilbudet også ta hensyn til fordelingsvirkninger og andre politiske prioriteringer. Det må også vurderes om andre virkemidler enn endringer i skattesystemet kan være mer egnet for å nå bestemte mål. Regjeringen vurderer nå forslaget til Stoltenberg II-regjeringen om å fjerne klasse 2 for ektepar i arbeidet med tilleggsproposisjonen som legges fram 8. november.

-----------------------------------

Fotnote:

Vattø og Jia (2013) Tax Response Inertia in Labor Supply: Effects of State Dependence in Preferences and Opportunities, Vattø The Dynamics of Labor Supply Responses to Tax Changes. Interpretations and Comparisons of Results from Microsimulation Models and Panel Data Approaches. Dissertation. Chapter 4. Freien Universität Berlin