Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:52 (2013-2014)
Innlevert: 04.11.2013
Sendt: 04.11.2013
Besvart: 08.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I regjeringserklæringen står det at Regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.
Kan statsråden forklare hvilke endringer dette forslaget vil innebære fra dagens praksis?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er mange hensyn som skal ivaretas når sammensetningen av kvoten for overføringsflyktninger skal fastsettes. Flyktningenes beskyttelsesbehov vil alltid ligge i bunn. Vi skal også være lydhøre overfor FNs Høykommissær for flyktningers (UNHCRs) behov og prioriteringer, delta i internasjonalt samarbeid om ulike flyktninggrupper der det er hensiktsmessig, og prioritere situasjoner der gjenbosetting av noen flyktninger kan bidra til en bedre situasjon for flyktninger som blir igjen i et vertsland, - såkalt strategisk bruk av gjenbosetting.
Samtidig må det også sees hen til situasjonen i Norge, særlig med tanke på bosetting av flyktninger i kommunene. Flyktninger som har opplevd krig og konflikt er generelt sårbare. Enkelte vil kunne ha problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, eller vil trenge lang tid på å klare det, selv etter gjennomført introduksjonsprogram. Det er viktig å ta imot flyktninger som har lettere for å tilpasse seg livet i Norge, og som har utdanning, språkkunnskaper eller arbeidserfaring som kan bidra til at de lettere kan bli selvhjulpne. Dette gavner både den enkelte flyktning og samfunnet for øvrig.
At Norge, som enkelte andre land, benytter seg av muligheten vi har til å motta kvoteflyktninger vi mener lettere lar seg integrere i det norske samfunnet mener jeg er lite kontroversielt. Det er til gavn for både flyktningene og for Norge.