Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:66 (2013-2014)
Innlevert: 07.11.2013
Sendt: 08.11.2013
Besvart: 18.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): I etterkant av valget har sentrale stortingspolitikere fra Høyre vært i Alta og lovet at de skal arbeide for at E6 vest for Alta skal bli bomfri.
Hva gjør samferdselsministeren for å innfri disse og sitt eget partis lovnader om at E6 vest for Alta blir bomfri?

Begrunnelse

Den 6.11 fikk vi vite at E134 blir bomfri. Dette er den første veien Fremskrittspartiet fjerner bompengefinansiering på. I valgkampen har representanter for FrP lovet at det samme skal skje på andre veier som er brukerfinansiert. Derfor er forventningen hos befolkningen i Alta at også E6 skal bli bomfri.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at regjeringen nettopp har lagt frem tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Her legges det opp til betydelig satsing på veg. Vi signaliserer mer veg og lavere bompengeandel.
Regjeringen vurderer på generelt grunnlag en rekke tiltak som kan bidra til lavere bompenger, for eksempel statlige garantier for lån.
Jeg vil for øvrig vise til at Stortingets vedtak om å bygge ut strekningen E6 vest for Alta med delvis bompengefinansiering, ble vedtatt med støtte fra bl.a. Arbeiderpartiet, jf. Innst. 177 S (2010-2011). Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekter. Dersom representanten mener bompenger bør reduseres eller fjernes bør slike initiativ tas i Stortinget. Regjeringen har ikke flertall i Stortinget alene, og slike forslag imøteses fra Arbeiderpartiet.