Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:87 (2013-2014)
Innlevert: 14.11.2013
Sendt: 15.11.2013
Besvart: 21.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest utrede om det vil være en styrking om behandlingstilbudet til premature barn født før uke 26 om dette sentraliseres til ett av sykehusene i Helse Vest. Allerede nå vet vi at det er lite å hente økonomisk på en sentralisering. En gevinst kan være at det blir et bedre faglig miljø ved å sentralisere tjenestene, men litteratur fra utlandet støtter ikke dette, så lenge det er stor nok faglig tyngde på hvert sted.
Vil statsråden sikre at tilbudet består i både Stavanger og Bergen?

Begrunnelse

Transportbelastningen vil være stor for gravide som har stor fare for for tidlig fødsel og for premature som barn som må flyttes rett etter fødsel. Nybakte foreldre til premature barn vil måtte oppholde seg langt unna hjemstedet dersom behandlingstilbudet til premature barn født før uke 26 samles på ett sykehus i Helse Vest.
Fødeavdelingen i Stavanger er blant Norges største, og den er veldrevet, og har høy kvalitet. Dette er et område med stort befolkningsgrunnlag og med stor befolkningsvekst. Vi trenger derfor tilbud til premature barn født før uke 26 begge steder.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Behandlingen av alvorlig syke barn og nyfødte stiller store krav til kompetanse og ressurser. Dette gjelder i særlig grad de minste premature under 26 uker, som selv om de bare står for ca. 1 prosent av antall innleggelser i nyfødtavdelingene, legger beslag på en betydelig del av avdelingenes intensivkapasitet.
Helse- og omsorgsdepartementet ba i oppdragsdokumentet for 2012 de regionale helseforetakene om å gjennomgå tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling for å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk. Oppdraget omfattet alle barn og nyfødte som trenger intensivbehandling, og ikke spesielt de minste premature.
Som oppfølging av dette arbeidet gjør Helse Vest nå en bred gjennomgang av tilbudet til alvorlig syke nyfødte. Tilbudet til ekstremt premature (født før uke 26) er bare en del av en mer omfattende gjennomgang. Helse Vest har ikke konkludert om det er grunnlag for sentralisering av dette tilbudet, og har informert meg om at fagmiljøene ved alle helseforetakene er inkludert i prosessen. Rapport fra arbeidet skal styrebehandles i Helse Vest.