Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:111 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 22.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Er statsråden enig i at Jernbaneverket disponerer nødvendige planleggingsmidler til Ringeriksbanen på 20 mill. kroner i 2014 slik at framføring av Ringeriksbane og ny E16-trase gjennom Hole og Ringerike ses i sammenheng for å begrense tap av viktige natur- og kulturverdier, samtidig som en rask gjennomføring og effektiv bruk av planleggingsbevilgningene sikres?

Begrunnelse

Ifølge NTB-melding 19. nov. 2013 med overskrift "Planlegging av Ringeriksbanen starter neste år", sier statssekretær John-Ragnar Kvam Aarset:

"Alle er enig om at denne strekningen skal prioriteres innenfor de planmidlene som er satt av."

Aarset legger dermed ballen død etter at det er oppstått usikkerhet med hva de borgerlige partiene mente da de i budsjettforliket gikk inn for å bevilge 100 mill. kroner i planleggingsmidler til intercitystrekningene.
Jernbaneverket har anslått et behov for 20 mill. kroner for oppstart av planlegging til forkorting av Bergensbanen i 2014.
I transport og kommunikasjonskomiteens merknader til NTP sommeren 2013 uttalte flertallet bestående av Ap, H, SV, Sp og KrF at det ikke var nødvendig med ny konseptvalgutredning. På denne bakgrunn er det nå avgjørende at planmidler til Jernbaneverket brukes for å framskaffe det nødvendige plangrunnlag for beslutning om kommunedelplan for forkorting av Bergensbanen i de berørte kommunene Bærum, Hole og Ringerike.
Gjennom Hole og Ringerike er det logisk å se framføring av Ringeriksbane og ny E16-trase i sammenheng.
Dette for å begrense tap av viktige natur- og kulturverdier, samtidig som man må sikre en rask gjennomføring og effektiv bruk av planleggingsbevilgningene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det legges opp til oppstart av planleggingen for Ringeriksbanen i 2014. Samferdselsdepartementet arbeider nå med å utforme et oppdragsbrev til Jernbaneverket hvor den videre planprosessen vil bli konkretisert innenfor de rammer og signaler som Stortinget har gitt.