Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:133 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 03.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er kostnaden av å behandle alle 270 000 pasienter som venter til 100 % av gjennomsnittlig DRG-pris, og hvor mye blir det hvis etterspørselen etter helsetjenester sjablongmessig øker med 5 %, 10 % og 15 % utover dette?

Begrunnelse

Ifølge åpen statistikk står det 270 000 pasienter som venter på en eller annen form for behandling. Dette er personer som har fått en definert rett til helsehjelp med Stortingets vedtatte endringer i pasientrettighetsloven.
Helse- og omsorgsministeren har ved flere anledninger vist til denne retten når han skal definere hvem som vil komme inn under reformen han og Høyre omtaler som «fritt behandlingsvalg».
Senest på Dagsrevyen for kort tid tilbake, viste han til «fritt behandlingsvalg» da han ble konfrontert med en sak hvor en pasient ikke hadde fått rett til helsehjelp raskt nok.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er mulig å sjablonmessig beregne hva det vil koste å behandle for eks. 270 000 pasienter til 100 prosent av gjennomsnittlig DRG-pris, og hva kostnadene vil være ved en sjablonmessig økning av etterspørselen utover dette.
Det er imidlertid ikke mulig å gi et forsvarlig anslag på hva det vil koste å avvikle alle de 270 000 pasientene som står på venteliste. Dette avhenger bl.a. av hva slags behandling den enkelte pasient venter på. Mange pasienter venter på en poliklinisk utredning. Mange pasienter behandles poliklinisk. Noen må legges inn for behandling. Noen blir behandlet dagkirurgisk. Noen vil være i langvarig kontakt med spesialisthelsetjenesten som følge av tilstanden de behandles for. Kostnaden ved å avvikle ventelisten for disse pasientene vil dermed avhenge av en rekke ulike medisinsk faglige beslutninger som det ikke kan trekkes sikre konklusjoner om på forhånd.
Empiri viser at økt tilbud gir økt etterspørsel. Det er imidlertid vanskelig å gi et anslag på hvor mye etterspørselen vil øke som følge av en gitt økning i tilbudet, hvor mye av aktivitetsveksten som vil gjelde nye pasienter og om eller ev. hvor mye ventetidene vil bli redusert som følge av den økte aktiviteten.
Alle pasienter skal ha behandling innenfor medisinsk forsvarlige frister. Med de endringene som Stortinget har vedtatt i pasient- og brukerrettighetsloven skal det ikke lenger være den enkelte pasient sitt ansvar å skaffe behandling når fristen er utløpt. Nå er det sykehuset sitt ansvar å sørge for dette. Mange pasienter venter unødig lenge. Med dette menes venting der hvor det finnes ledig kapasitet hos private. I Sundvoldenplattformen står det at regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg er under utredning, herunder de økonomiske og administrative konsekvensene av en slik ordning. Regjeringen vil på egnet måte legge fram forslag til Stortinget om innretningen av fritt behandlingsvalg.