Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:138 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 28.11.2013
Besvart: 06.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Hvilke vurderinger er gjort rundt påstandene om korrupsjon reist mot Agusta Westland, hvilke konsekvenser får det for kontraktsinngåelsen mellom norske myndigheter og firmaet dersom de dømmes for korrupsjon, og hvordan vurderer justisministeren følgene dette kan få for fremdriften for anskaffelsen av nye redningshelikoptre?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet er opptatt av at Regjeringen holder god framdrift når det gjelder anskaffelse av nye redningshelikoptre og at en velger en leverandør som oppfyller kravene til fremtidens redningsheilkoptere.
Undertegnede har merket seg at regjeringen har besluttet å innlede sluttforhandlinger med selskapet Agusta Westland Ltd. om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere 6 helikoptre med tilhørende utstyr og vedlikeholdsløsninger til erstatning for dagens Sea King.
Undertegnede har senest i Aftenposten 26.11.2013 kunne lese følgende: «Dersom Agusta Westland domfelles for korrupsjon, må vi komme tilbake til hvorvidt det vil være aktuelt å heve kontrakten», heter det fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Det er viktig at den norske stat holder en høy fane når det gjelder bekjempelse av korrupsjon og at Norges omdømme og antikorrupsjonsarbeid ikke blir skadelidende.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har vurdert hvilke rettslige, økonomiske og redningsfaglige handlingsalternativer vi har i denne saken, herunder mulighetene for å avvise og avlyse konkurransen. Regjeringens handlingsrom i den her angjeldende sak er svært begrenset.
Regjeringen har nulltoleranse med korrupsjon og misligheter, samtidig må vi forholde oss til anskaffelsesregelverket. Dette regelverket er strengt nettopp for å forhindre korrupsjon. Konsekvensene av dette er at den tilbyderen som – basert på forhåndsfastsatte evalueringskriterier – har høyet score, skal inviteres til sluttforhandlinger. Gjør vi ikke dette, bryter vi regelverket. Korrupsjon kan muligens være et forhold som kan gi en rett til å avvise kandidaten, men dette forutsetter at vi har solide og objektive bevis som bekrefter de påståtte forhold. Det har vi ikke.
Etter en samlet vurdering har Regjeringen kommet til at AgustaWestland skal tildeles kontrakten. Blir det fellende dom i pågående rettsak i Italia, må Regjeringen komme tilbake til hvordan en eventuell dom skal håndteres. Handlingsalternativene våre vil da avhenge av kontraktsrettslige- og beredskapsmessige vurderinger. Kontrakten med AgustaWestland inneholder klausuler om heving og/eller bot som kan benyttes ved dom.
Jeg kan forsikre representanten om at jeg er opptatt av at vi holder god fremdrift i anskaffelsen.