Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:156 (2013-2014)
Innlevert: 03.12.2013
Sendt: 04.12.2013
Besvart: 11.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Luftfartstilsynet godkjente 25. juni 2013 en søknad fra Norwegian om innleie av en irskregistrert 787 Dreamliner. Parat påklagde vedtaket 9. juli 2013. Luftfartstilsynet påpekte i brev av 17. juli 2013 til Norwegian Long Haul AS at det var ønskelig med rask framdrift i saken. Klagebehandlingen er ennå ikke avsluttet.
Når regner statsråden med at et begrunnet svar på klagen vil foreligge?

Begrunnelse

Søknaden fra Norwegian gjaldt dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartslovens § 2-2. Parat påpeker i sin klage at Luftfartstilsynets vedtak får omfattende konsekvenser for deres medlemmer, ved at Norwegian i dispensasjonsperioden kan bruke asiatisk mannskap med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår på et utenlandskregistrert fly, som skal operere innenfor selve tariffområdet for deres medlemmer. De viser i klagen til at denne typen tillatelser tidligere stort sett har vært gitt i forbindelse med forsinket levering av nye fly, ved ulykker eller i forbindelse med overføring til norsk register, ikke for å bidra til relokalisering i utlandet for fly som kunne vært registrert i Norge. Parat påpeker videre at dispensasjonen innebærer en omgåelse av den daværende regjeringens beslutning om ikke å endre utlendingsforskriften. Sistnevnte beslutning ble fattet for å hindre sosial dumping og sikre norsk lønns- og arbeidsvilkår. Klagen reiser med andre ord flere prinsipielle spørsmål, både når det gjelder om det rettslige grunnlaget for dispensasjon faktisk er til stede, og når det gjelder om det resultatet av tilsynets beslutning i realiteten undergraver en beslutning tatt av departementets politiske ledelse.
Dispensasjonen utløper om få uker. Klagen er fortsatt ikke ferdig behandlet. Det kan derfor reises spørsmål om klageretten i dette tilfellet har vært reell. Etter sigende vil irske myndigheter neppe rekke å behandle sak om registering før dispensasjonen fra norske myndigheter utløper. Det skaper usikkerhet for både ansatte og reisende om hva som vil skje når dispensasjonen utløper. En beslutning bør derfor foreligge så raskt som mulig, for å hindre at det kan oppstå unødig press på å innvilge ny dispensasjon uten tid til en forsvarlig saksbehandling.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Klagesaken om innleie av irskregistrert luftfartøy som representanten Christoffersen henviser til var en klage som ble innlevert under forrige regjering basert på et vedtak gjort av Luftfartstilsynet under samme regjering. Klagen ble dessverre liggende ubesvart av daværende regjering, noe som dessverre har gjort at klagebehandlingen har tatt lang tid.
Jeg kan meddele at det nå er truffet endelig avgjørelse i klagesaken. Saken reiste prinsipielle spørsmål som har krevet grundig gjennomgang og vurdering. Jeg har vært opptatt av at alle sider av saken skulle være belyst og vurdert før en endelig beslutning ble fattet. Jeg mener departementets vedtak gir en grundig og utfyllende vurdering av de problemstillingene saken reiser.