Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:185 (2013-2014)
Innlevert: 09.12.2013
Sendt: 09.12.2013
Besvart: 17.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det er gledelig at mulighetene for BSU-sparing økes, for det er en viktig ordning for ungdom som ønsker seg inn på boligmarkedet. Men mange har allerede innløst sin BSU-konto før fylte 33 år, ut i fra de gamle reglene. Det er som kjent ikke anledning til å opprette BSU-konto, i det den først er avsluttet.
Vil finansministeren vurdere å gi ungdom som tidligere har hatt BSU-konto anledning til å opprette ny BSU-konto slik at de også får del i den positive økningen i sparebeløp som regjeringen signaliserer?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: De fleste som har innløst BSU-kontoen sin, har benyttet pengene til å kjøpe seg en bolig. Siktemålet med ordningen kan dermed sies å være oppnådd for disse personene. Det er ikke et primærmål for BSU-ordningen å bidra til å finansiere boligkjøp nummer to selv om BSU i mange tilfeller også vil kunne bidra til dette. De fleste som har benyttet BSU til boligkjøp, har i dagens situasjon hatt betydelig verdistigning på boligen, og har dermed fått økt egenkapital. Disse er dermed generelt sett bedre stilt på boligmarkedet enn førstegangskjøperne. Det synes av disse grunnene ikke riktig å prioritere denne gruppen.
Noen har innløst BSU-kontoen uten å benytte midlene til bolig, og dermed brutt vilkårene for BSU-kontrakten. Å åpne for at man kan starte BSU-sparing på nytt etter at man innløst BSU-kontoen, ville senke barrieren for å benytte oppsparte BSU-midler til andre formål. Det vil igjen kunne virke negativt på den båndlagte sparingen for boligformål.
En utvidelse av ordningen som skissert i spørsmålet, ville også gjøre ordningen administrativt mer komplisert. Blant annet måtte det etableres systemer som så gammel og ny konto i sammenheng. Dette måtte håndteres både av banker og skattemyndigheter.
Regjeringen har i 2014-budsjettet prioritert vekstfremmende lettelser til brede grupper. Blant annet er insentivene til å spare økt ved å redusere skattesatsen på inntekt. Vi har også utvidet BSU-ordningen. Vi må imidlertid være varsomme med å gjøre denne ordningen komplisert, slik resultatet kan bli om en åpner for å gi ungdom som tidligere har hatt BSU-konto, anledning til å opprette ny BSU-konto.