Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:217 (2013-2014)
Innlevert: 18.12.2013
Sendt: 18.12.2013
Besvart: 27.12.2013 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte bistår Norge kampen for en demokratisk utvikling i Aserbajdsjan, og vil utenriksministeren ta nødvendige initiativ for at den nylig fengslede demokratiaktivisten Anar Mammadli behandles etter rettsstatens og demokratiets prinsipper?

Begrunnelse

Nylig ble Anar Mammadli, leder for NGOen Election Monitoring and Studies Centre (EMDS) i Baku, Aserbajdsjan, arrestert og varetektsfengslet for tre måneder grunnet mistanke om «illegal næringsaktivitet uten legal registrering» og skatteunndragelse. Han risikerer mange år i fengsel hvis han blir dømt.
Mammadli er en profilert valgobservatør og demokratiaktivist i Aserbajdsjan. Ut fra signalene som blant annet har kommet fra Den norske Helsingforskomite, samt European Platform for Democratic Elections (EPDE), er det mye som tyder på at arrestasjonen er politisk begrunnet – bl.a. har Mammadli har vært en sterk kritiker av det sittende regimet gjennom lengre tid.
Undertegnede er av den oppfatning at det er avgjørende at Norge er tydelig i sin kamp for menneskerettigheter – også i land hvor vi har næringsinteresser – og mener det er viktig at norske myndigheter viser tydelighet overfor stater hvor mennesker tilsynelatende blir forfulgt for sine meninger.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norske myndigheter følger nøye saken mot demokratiaktivisten Anar Mammadli. Vi har gitt uttrykk for vår dype uro over arrestasjonen både direkte til aserbajdsjanske myndigheter og sammen med nærstående land i OSSE. Vår ambassade i Baku har hatt nær kontakt med Mammadli både før og etter han kom i aserbajdsjanske myndigheters søkelys. Siden han ble arrestert, har ambassaden i Baku gjort flere framstøt for å få tillatelse til å besøke Mammadli i varetekt.
Ambassaden tok opp arrestasjonen av Mammadli med aserbajdsjanske myndigheter i møte 19. desember. På vegne av norske myndigheter ble det da gitt uttrykk for dyp uro over arrestasjonen. Det ble understreket at han må få en åpen og rettferdig behandling i retts-vesenet. Ambassaden har bedt om flere møter med ulike deler av aserbajdsjanske myndigheter for å diskutere saken mot Mammadli.
Norge var 19. desember tilsluttet et EU-innlegg i OSSEs faste råd, hvor arrestasjonen av Mammadli ble tatt opp.
Norske myndigheter vil fortsette å følge saken mot Mammadli nøye.
Videre støtter norske myndigheter demokratiutvikling i Aserbajdsjan på flere måter:
Vi har et bredt prosjektsamarbeid som blir finansiert med tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet. Mange av prosjektene er innrettet slik at de skal bidra til demokratiutvikling i landet.
Vi støtter dessuten arbeidet som internasjonale organisasjoner gjør innen demokratibygging, rettsstatsutvikling og fremme av menneskerettigheter i Aserbajdsjan. Dette skjer blant annet gjennom Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og ulike FN-organisasjoner.
Demokratiutvikling har også en viktig plass i den dialogen vi har med aserbajdsjanske myndigheter. Spørsmål som omhandler demokrati og menneskerettigheter tas opp av norske myndigheter på politisk nivå, så vel som på embetsnivå.
Vår ambassade har daglig kontakt med demokratiaktivister og menneskerettighetsforsvarere, deltar på deres arrangementer og bidrar med støtte til deres arbeid på ulike måter. Dette skjer i tråd med Utenriksdepartementets retningslinjer for støtte til menneskerettighetsforsvarere.