Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:232 (2013-2014)
Innlevert: 20.12.2013
Sendt: 20.12.2013
Besvart: 07.01.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Ifølge TV2 sendte Etikkrådet en tilråding til Finansdepartementet om uttrekk fra oljeselskapet Repsol 1. desember 2010, altså for over 3 år siden. Repsol eier og driver en oljeblokk i et område i den peruanske regnskogen hvor det lever sårbare urfolksgrupper som ikke har kontakt med omverdenen. Repsols aktivitet kan forårsake sykdomssmitte som i verste fall kan utslette disse folkegruppene fullstendig.
Den rød-grønne ledelsen i Finansdepartementet gjorde ingenting; hva vil den nåværende finansministeren gjøre?

Begrunnelse

Finansdepartementet har blitt kritisert for treg behandling av etikksaker i oljefondet. Ett eksempel er en sak knyttet til det spanske oljeselskapet Repsol.
Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter og Den Interamerikanske menneskerettighetskommisjonen er det et alvorlig brudd på menneskerettighetene å trenge inn i områder hvor det finnes grupper av ukontaktede indianere. Det er godt dokumentert hvordan Repsols operasjoner vil kunne forårsake sykdomssmitte som i verste fall kan utslette disse folkegruppene fullstendig. Det er sannsynlig at Repsols store leteoperasjoner fordriver disse folkegruppene fra sine opprinnelige leveområder - i seg selv et alvorlig brudd på folkeretten. Etikkrådet undersøkte saken i 18 måneder, og deres konklusjon om uttrekk dokumenterer hvor alvorlig forholdet er. At det så skal ta over tre år å ta et standpunkt i saken, undergraver en av de viktigste mekanismene vi har som skal sikre at Norge ikke bidrar til grove menneskerettighetsbrudd gjennom sine investeringer. Dette blir enda alvorligere siden Repsols aktivitet i ventetiden kan ha ført til at oljeselskapet har fordrevet de ukontaktede indianerne.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det er ikke naturlig at jeg kommenterer den tidligere regjeringens behandlingstid på saker om observasjon og utelukkelse. Generelt vil jeg si at det er viktig at en sak er tilstrekkelig opplyst. Behandlingstiden bør selvfølgelig begrenses så langt det er mulig innenfor en slik ramme.
Vi har høye ambisjoner for arbeidet med ansvarlig investeringspraksis. Dette er et arbeid som har blitt styrket over tid. I november mottok vi Strategirådets rapport om hvordan vi kan styrke dette arbeidet ytterligere. Rapporten er for tiden ute på høring. I Stortingsmeldingen om forvaltningen av SPU som legges fram til våren vil vi komme tilbake til den hvordan strategien for ansvarlig investeringspraksis kan videreutvikles.
Etikkrådet gir råd om utelukkelse i tråd med retningslinjer om observasjon og utelukkelse og kriterier som Stortinget har gitt bred støtte til. Når vi mottar en tilråding om observasjon eller utelukkelse behandles informasjonen og beslutningen som børssensitiv. Det har derfor vært praksis siden vi startet dette arbeidet at vi ikke kommenterer hvilke enkeltselskaper eller enkelttilrådinger vi til enhver tid har til behandling. At Etikkrådets tilråding offentliggjøres først etter at departementet har fattet beslutning i en sak og et eventuelt nedsalg er gjennomført, er også i tråd med retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Det ville også være uheldig å gå ut med det som vil være svært alvorlige anklager i en sak om et selskap før en har behandlet saken i tråd med de retningslinjene som er valgt for dette arbeidet.