Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:248 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 17.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Når vil helseministeren videreformidle formuleringene i vedtatt statsbudsjett om å gi Sykehuset Telemark nødvendig tid til å gjennomføre økonomiske omstillinger?

Begrunnelse

Ved behandling av Statsbudsjettet sluttet Stortinget seg til følgende formulering:

"Det regionale helseforetaket må legge til rette for at nødvendige omstillinger skjer i et forsvarlig tempo. Det er fortsatt økonomiske utfordringer ved Akershus universitetssykehus HF og ved Oslo universitetssykehus HF. I tillegg har det vist seg å være krevende for Sykehuset Telemark HF å oppnå økonomisk balanse hittil i 2013. Sykehuset Telemark er i gang med et utviklingsplanarbeid som vil være viktig for å modernisere og styrke helseforetaket."

I Telemarksavisa – papirutgaven 20.12.2013 - under tittelen «Får ingen drahjelp fra Helse Sør-Øst» oppgir imidlertid både Sykehuset Telemark og Helse SørØst at de ikke har fått videreformidlet disse signalene fra Helsedepartementet, og at Sykehuset Telemark ikke får lengre tid til omstillingene slik daværende statsråd Støre la til grunn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF opplyser følgende:

”Styret for Sykehuset Telemark HF vedtok i styremøte 17.12.2013 budsjett for 2014, med positivt resultat på 25 millioner kroner. Dette tilsvarer resultatkravet fra Helse Sør-Øst RHF, som er satt etter dialog med helseforetaket om budsjettet og de tiltak helseforetaket iverksetter for 2014. Telemark har lavere forventet befolkningsvekst enn ellers i regionen. Den regionale inntektsmodellen tar blant annet hensyn til befolkningsutvikling, og Sykehuset Telemark HF får derfor en noe svakere utvikling i de faste og aktivitetsbaserte inntektene i 2014 enn tidligere. Sykehuset Telemark har som følge av dette lagt opp til en kostnadstilpasning i 2014, ved innsparingstiltak og generell effektivisering av driften. For 2013 var prognosen per november et negativt resultat på 10 millioner kroner.”

I statsbudsjettet fremgår det at det regionale helseforetaket må legge til rette for at nødvendige omstillinger skjer i et forsvarlig tempo. De regionale helseforetakene har et sørge-for-ansvar og ansvar for fordeling av inntektsrammer og resultatkrav. Jeg legger til grunn at den dialogen som har vært mellom Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark ivaretar et forsvarlig tempo i omstillingene.