Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:254 (2013-2014)
Innlevert: 09.01.2014
Sendt: 10.01.2014
Besvart: 20.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan helse- og omsorgsministeren gjøre rede for hvilke kriterier som er vektlagt i tildelingen av midler til velferdsteknologi, utover geografi og ønske om ulike prosjekter?

Begrunnelse

Helsedirektoratet administrerer tilskuddsordningen Velferdsteknologiprogrammet og fordelte i 2013 28 millioner til ulike prosjekter. Valdreskommunene sto bak en samlet søknad og fikk tilbakemelding om at interkommunale samarbeid og prosjekter som kunne realiseres i 2014 ville bli prioritert. Kommunene i Valdres har samarbeidet om helsetjenester i lang tid, og har et unikt interkommunalt samarbeid. Valdres lokalmedisinske senter er etablert, og et nytt bygg skal realiseres gjennom et felles eiendomsselskap. Valdreskommunene var også i dialog med leverandører på søknadstidspunktet. Til tross for dette ble søknaden avslått.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tilskuddet det vises til omhandler utvikling og utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet, i tråd med direktoratets hovedinstruks og årlige tildelingsbrev. Tilskuddet inngår i Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene, der hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenestene innen 2020. Rammen for tilskuddsordningen er 28 mill. kroner.
Helsedirektoratet oppgir at tilskuddet ble utlyst 9. juli 2013 med søknadsfrist 10. september 2013. Helsedirektoratet mottok 101 søknader fra totalt 205 kommuner på tilskuddet.. Direktoratet har i sin vurdering av tilskuddsmottakere lagt vekt på følgende kriterier:

- Geografisk spredning og variasjon i kommunestørrelse.
- Kommunen(e) har pågående utprøving av teknologiske løsninger eller har kommet langt i planleggingen, slik at reell utprøving i et visst omfang kan startes i 2013/tidlig i 2014.
- Interkommunalt samarbeid er ønskelig.
- Søker må vise til forankring i politisk/administrativ ledelse.
- Rekrutteringen av kommuner må koordineres slik at ulike teknologiske løsninger prøves ut i tilstrekkelig antall. Av teknologiske løsninger er det for 2013/2014 gitt prioritert til trygghetspakker, GPS, elektroniske medisindosetter, elektroniske dørlåssystem og logistikkløsning for personellflyt.
- Det ble lagt vekt på tjenesteinnovasjon (utvikling av ulike tjenestemodeller) og søkerne ble utfordret på dette i sonderingssamtalene.
- Samlet inntrykk av søkers gjennomføringsevne og forholdt mellom søknad og inntrykk etter sonderingssamtalen.
- Hva søker kan bidra med inn i utviklingsarbeidet som i denne fase er sentralt for det nasjonale programmet.

For å sikre gjennomføring og leveranse opp mot det nasjonale velferdsteknologiprogrammets mål, jmf. Meld. St 29 (2012-2013), Innst. 447 (2012-3013) og revidert budsjett 2013, valgte Helsedirektoratet ut 30 søknader for nærmere dialog, intervjuer og sonderinger. Helsedirektoratet valgte til slutt å gi tilskudd til 10 søknader som omfattet 32 kommuner.