Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:271 (2013-2014)
Innlevert: 15.01.2014
Sendt: 15.01.2014
Besvart: 22.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede mottok denne uken en henvendelse fra en far som hadde fått barnet sitt bortført av barnets mor. Vedkommende hadde forsøkt å anmelde saken til politiet i Bergen men hevdet å ha blitt avvist med begrunnelse om at dette var å anse som et sivilrettslig forhold. Etter mitt skjønn er barnebortføring et brudd på straffeloven.
Mener statsråden at politiet i Bergen kan avvise å motta anmelder som omhandler barnebortføring og som samtidig er et brudd på straffeloven?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennom Politidirektoratet har jeg forelagt spørsmålet for Hordaland politidistrikt, som på bakgrunn av de fremlagte opplysningene ikke har kunnet identifisere hvor og når hendelsen har funnet sted. Mitt svar blir derfor gitt på grunnlag av de generelle retningslinjer som er gitt for slike saker.
Politiet plikter å ta i mot en anmeldelse, nedtegne og datere den, og om mulig få anmelderens underskrift. Dette følger av strprl. § 223, jf. Påtaleinstruksen § 7-1. Hordaland politidistrikt opplyser at denne plikten er ytterligere understreket i egen straffesaksinstruks pkt. 4.1. for distriktets straffesaksarbeid.
Hordaland politidistrikt opplyser videre at praksis i saker om barnebortføring er at slike anmeldelser mottas og skrives ned. Vurderingen av det strafferettslige og eventuelle videre skritt i saken gjøres deretter av en påtalejurist. Politidistriktet opplyser på generelt grunnlag at den praksis som beskrives i spørsmålet ikke skal følges der.