Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:277 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 24.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): HOD ga i 2012 Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå de nasjonale behandlings- og kompetansesentrene. Helsedirektoratet skulle også komme med anbefaling om hvordan vi kan styrke arbeidet med regionale og nasjonale tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, samt hvorvidt det er hensiktsmessig å bygge på det etablerte styringssystemet for kompetansetjenester under RHF. Rapporten er sendt departementet.
Når vil rapporten bli tilgjengelig?

Begrunnelse

Det er opprettet mange ulike nasjonale og regionale kompetansesentre innen helse. Sentrene ble opprettet av ulike årsaker og har ulik organisatorisk tilknytning.
For å sikre at alle innbyggerne får tilgang på best mulig helsetjenester er det viktig med faglig sterke miljøer, men også at ny kunnskap blir gjort tilgjengelig for relevante deler av helsetilbudet.
Kompetansesentrene har betydning for fordeling av helseressurser, og bør være en del av det helhetlige nasjonale helsetilbudet. Det er derfor viktig å få frem kunnskap om dagens organisering er hensiktsmessig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2012 i oppdrag å gjennomgå kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene. Oppdraget ble senere presisert i et eget brev av mai 2012. I et tilleggsoppdrag av august 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bedt om å utrede mulighetene for et tettere og bedre samarbeid mellom miljøer som bedriver kunnskapsstøtte innenfor psykisk helse, barnevern og andre relevante miljøer. Målet er å få anbefalinger som styrker arbeidet og kommer med forslag til en bedre utnyttelse og utvikling for kunnskaps- og kompetansesentrene.
Det er etablert en rekke nasjonale og regionale kompetansesentre eller kompetansetjenester i helse- og omsorgstjenesten på kunnskapssvake områder og med ulik organisatorisk forankring. For de kompetansetjenester der ansvaret er lagt til spesialisthelsetjenesten, er det etablert et eget styringssystem. Gjennomgangen av kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten vil bl.a. drøfte hvordan disse ressursene best utnyttes fremover.
Kompetansesentrenes formål er å bidra til at kompetanse utvikles og spres i hele helse- og omsorgssektoren. Noen sentre driver også forskning. I henhold til oppdraget skal direktoratene drøfte hvilken rolle forskning skal ha i kompetansesentrenes samlede virksomhet.
Forslaget til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet er sendt på høring fra direktoratene. Høringsnotatet er også publisert på direktoratenes nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/forslag-til-samfunnsoppdrag.aspx og www.bufetat.no. Høringsfristen er 31. januar 2014.
Med bakgrunn i høringene vil direktoratene samlet besvare oppdragene gjennom felles rapporter. Direktoratene tar sikte på å levere rapporter i løpet av første kvartal 2014.