Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:278 (2013-2014)
Innlevert: 16.01.2014
Sendt: 16.01.2014
Besvart: 21.01.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan statsråden fremlegge en oversikt over kommunene i Østfold fra denne statistikken?

Begrunnelse

I et oppslag i Bergens Tidende mandag 14. januar er det en tabell som viser den totale endringen som blir gjort av inntektssystemet, der alle spesialtilskudd og fratrekk er regnet med. Kilden til oversikten er Kommunaldepartementets statistikk for 2012.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommunenes frie inntekter består i hovedsak av statlig rammetilskudd og skatteinntekter. Kostnadene ved å produsere en tjeneste varierer fra kommune til kommune og skatteinntektene er ujevnt fordelt mellom kommunene. Gjennom utgiftsutjevningen og inntektsutjevningen i inntektssystemet blir forskjeller i kommunenes utgifter og inntekter utjevnet.
Innbyggertilskuddet i inntektssystemet korrigeres for forskjeller i utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal i prinsippet kompensere kommuner fullt ut for utgifter til tjenesteyting som de selv ikke kan påvirke. Utgiftsutjevningen er utformet slik at et tillegg i rammetilskuddet for kommuner med høye kostnader motsvares av et trekk fra kommuner med lavere kostnader. Gjennom kostnadsnøkkelen og et sett med objektive kriterier blir det beregnet et utgiftsbehov for den enkelte kommune.
Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet mottar 60 prosent av differansen mellom eget skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommuner som har skatteinntekt over landsgjennomsnittet trekkes tilsvarende. For å skjerme kommuner med lav skatteinngang blir det, i tillegg til den symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir i tillegg kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.
I tillegg får kommunene ulike regionalpolitiske tilskudd.
Det er ikke oppgitt i artikkelen i Bergens tidende 14. januar 2014 hvilket tallgrunnlag som ligger til grunn for figuren som viser endringer i inntektssystemet, eller hvilke korreksjoner eller endringer det er tatt hensyn til. Det er derfor ikke mulig for departementet å lage en tilsvarende beregning for kommunene i Østfold. Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 266 fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. Der fremkommer trekkene for Bergen kommune i forbindelse med skatteutjevningen. Trekk for Bergen kommune i 2012 og 2013 lå på om lag 500 mill. kroner.