Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:351 (2013-2014)
Innlevert: 05.02.2014
Sendt: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Kan jeg be kulturministeren vurdere på nytt endringer av utbetalingsrutiner for produksjonsstøtten innenfor dagens forskrift, slik at de store støttemottakerne nr. 2 avisene og riksspredte meningsavisene i Oslo, Bergen og Stavanger får økt forutsigbarhet og dermed større mulighet til å ivareta mediemangfoldet, og kan kulturministeren finne en praktisk løsning som ivaretar både statens krav og avisenes behov bedre enn i dag?

Begrunnelse

Viser til spørsmål i spørretimen den 29. januar om mer forutsigbare utbetalingsrutiner av produksjonsstøtten, der statsråden uttrykte at det ikke var mulig å endre dagens system uten å legge om hele ordningen.
Jeg mener at det er fullt mulig å endre utbetalingsrutinene innenfor dagens forskrift og dermed gi økt forutsigbarhet til de aktuelle avisene.
I dag får de avisene som etter søknad får produksjonstilskudd, dette utbetalt som en akonto ved begynnelsen av hvert kvartal. For de små avisene er det noenlunde oversiktlig, mens for de store støttemottakerne, nr. 2-avisene og de riksspredte meningsavisene i Oslo og Bergen er det ikke mulig å beregne på egen hånd beløpets nøyaktige størrelse. De må vente til oktober/november når årets produksjonstilskudd blir kjent for den enkelte avis. For de store avisene i Oslo, Bergen og Stavanger kan avviket fra de tidligere utbetalingene være betydelige og seriøse bedriftsledere tar høyde for usikkerheten og budsjetterer deretter.
Det er lett å undervurdere virkningen av at produksjonstilskuddet, fordi det ofte sammenlignes med avisens markedsinntekt. Men produksjonstilskuddet til forskjell for markedsinntekt, er en inntekt uten medfølgende kostnader. Det er derfor et meget effektivt virkemiddel for ytringsfrihet og mediemangfold dersom det brukes klokt.
For Stortinget er det viktig at vi får størst mulig effekt av de fellesskapsmidlene som blir satt av til formålet med å styrke mediemangfold og demokratiet. Ber derfor kulturministeren se på tiltak innenfor dagens ordning som kan øke forutsigbarheten
Viser til MBL sin høringsuttale til NOU 2010:14:

"Særlig for de store mottakerne av produksjonstilskudd er det usikkerhet om størrelsen på årets støtte, inntil den siste utbetalingen, som noen ganger blir utbetalt først i november. Allerede i midten av februar foreligger tilstrekkelig informasjon om avisenes bekreftede opplag året før, og om størrelsen på budsjettposten, slik at Medietilsynet kan sende hver enkelt avis et tildelingsbrev der størrelsen på årets støtte blir oppgitt. Det vil skape større trygghet om avisens inntekt. Mediestøtteutvalget peker på denne muligheten i punkt 8.1.2.3"

8.1.2.3:

"Utvalget peker også på at ordningen bør gjøres så administrativt forutsigbart som mulig, ved at avisene får melding om årets tilskudd tidligst mulig."
Statsråden viste i sitt svar til at informasjon om årsregnskap først foreligger i juni, men dette kan ivaretas ved at departementet krever at årsregnskapet for søkere om produksjonsstøtte skal innrapporteres 15. februar. De fleste aviser har dette klart når opplaget er revidert. Dersom departementet ikke vil sette en frist for regnskapsavleggelse, kan Medietilsynet stille krav om at avisen garanterer at den er støtteberettiget i forhold til de kravene som stilles i Forskriftene. Det finnes allerede et slikt krav i § 15 om "Midler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales"

Når det gjelder at nye aviser kan komme til så er det så små beløp at det har liten betydning for totalrammen, og dersom aviser går ut av ordningen så kan beløpet fordeles til resten av avisene.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som jeg sa i mitt svar i spørretimen 29. januar i år, beregnes produksjonstilskuddet på bakgrunn av ulike opplysninger om avisen i året før tilskuddsåret. Enkelte av disse opplysningene vil være tilgjengelig allerede i februar, mens andre først vil foreligge i juni og i enkelte tilfeller også senere. Forskriften gir regler om fordeling av den rammen som Stortinget har bevilget til produksjonstilskudd mellom de aviser som kvalifiserer for tilskudd det aktuelle året. Denne fordelingen kan ikke gjøres endelig før alle relevante opplysninger foreligger. For øvrig viser jeg til mitt svar i Stortinget 29. januar.
Jeg forstår avisenes behov for tidlig avklaring av de økonomiske driftsrammene. Som jeg sa i Stortinget 29. januar er Medietilsynet interessert i å finne fram til praktiske løsninger innenfor dagens system, som kan gi avisene større forutsigbarhet. Jeg vil derfor, i samarbeid med Medietilsynet, se nærmere på om det er mulig å få utarbeidet en prognose for beregning av tilskuddet på et noe tidligere tidspunkt.