Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:368 (2013-2014)
Innlevert: 07.02.2014
Sendt: 10.02.2014
Besvart: 14.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden ta initiativ til å styrke den psykiatriske kompetansen i ambulansefaget og bidra til at det opprettes flere læreplasser i ambulansefaget?

Begrunnelse

Det gis i dag opplæring i ambulansefaget ved 17 videregående skoler i Norge. Læreplanene er tydelige på opplæring i somatikk og vurdering av pasientens situasjon. Det står imidlertid lite i læreplanene om psykiatrisk kompetanse, samt dialog og kommunikasjon med rus- og psykiatripasienter og krisehåndtering. Det ser også ut til å være få tilbud om lærekontrakt i ambulansefaget knyttet til psykiatriske behandlingsinstitusjoner og psykiatriske avdelinger i sykehusene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er et mål for regjeringen å etablere gode akuttjenester med høy faglig kompetanse, som samtidig er effektive og preget av verdighet for brukere og pårørende.
Behovet for kompetanse er økende innen ambulansetjenesten. Behov for og forslag til endringer i utdanningen vil bli vurdert i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vurdere behovet for kompetanse og utarbeide forslag til endringer, i utdanning innen ambulansefaget. De skal ta utgangspunkt i tidligere rapporter, blant annet med forslag om å etablere en bachelorutdanning innen ambulansefag, samt møter med fagmiljøene innen helse og utdanning. Målet er å sikre utdanning og kompetanse som er i tråd med behovet i tjenestene. Psykiatrisk kompetanse vil være et av områdene som er naturlig å vurdere.
Innen psykisk helsevern spesielt, er det et mål å forebygge akuttsituasjoner gjennom god oppfølging, kriseplaner, ambulant oppsøkende arbeid, brukerstyrte plasser mm. Når akutt innleggelse er nødvendig, må helsetjenesten ta et tydeligere ansvar for transporten.
I regjeringsplattformen har vi varslet etablering av tilbud om psykiatriambulanser. Jeg vil i samarbeid med justisministeren se nærmere på erfaringene fra Bergen og Stavanger hvor slike ambulanser allerede er etablert. Vi vil også se nærmere på erfaringene med ambulante akutteam og akutt hjemmebehandling fra forskjellige steder i landet, før det tas stilling til endringer i tjenestene.
De regionale helseforetakene har ansvar for at det etableres plasser for lærlinger innen ambulansetjenesten.