Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:412 (2013-2014)
Innlevert: 17.02.2014
Sendt: 17.02.2014
Besvart: 25.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva gjør helseministeren for å sikre tilførselen av morfin til helsevesenet, og hva slags strategi har regjeringen for å hindre at monopolisering i den internasjonale legemiddelindustrien fører til svikt i tilførselen av viktige legemidler til Norge?

Begrunnelse

Ifølge NRK Dagsnytt 17.februar har flere norske sykehus gått tomme for enkelte typer morfin som brukes til smertelindring for svært syke pasienter. Dette er en alvorlig situasjon, som skaper uro blant både helsepersonell og pasienter. Statens legemiddelverk bekrefter situasjonen, og forteller til NRK at morfinmangelen startet i høst. Mangelen kan henge sammen med en økende internasjonal tendens til mangel på legemidler av god nok kvalitet. Situasjonen skyldes blant annet monopolisering i bransjen, og flytting av produksjon til land hvor kvalitetsstandarden i industrien ikke er gode nok.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vi har de siste årene erfart et økende antall tilfeller av leveringssvikt for legemidler i Norge. De vanligste årsakene er produksjonsproblemer, at legemidlet blir trukket fra markedet eller at etterspørselen øker så mye at det ikke kan leveres nok. Problemene skyldes i stor grad forhold utenfor landets grenser, og andre vestlige land opplever tilsvarende utfordringer med forsyningen. For å håndtere disse utfordringene på lengre sikt er det viktig med internasjonalt samarbeid. Gjennom det europeiske samarbeidet som Norge deltar i, er det etablert et felles varslingssystem som raskt ser til at landene blir gjort oppmerksom på mulige internasjonale mangelsituasjoner. Når legemiddelmangel først har oppstått er det imidlertid viktig å avhjelpe mangel mest mulig effektivt i hvert enkelt land.
Når det gjelder den konkrete situasjonen med morfin, er det mangel på visse typer morfin for injeksjon og infusjon. Situasjonen er slik at alle pasienter skal kunne få dekket sine behov, men mangelsituasjonen innebærer at en del rutiner må endres når det gjelder istandgjøring, dosering og bruk av morfin. Mangelen på industrifremstilte morfinpreparater har også blitt avhjulpet gjennom apotekenes ordning med serviceproduksjon. Den nasjonale produksjonen vil også kunne økes ytterligere dersom leveringssvikten vedvarer.
Jeg legger vekt på at Norge skal ha en god legemiddelberedskap. Dette inkluderer gode rutiner for å håndtere mangelsituasjoner slik at det sikres et godt samarbeid mellom statlige myndigheter, sykehusene og aktørene i forsyningskjeden. Normalt er det mulig å bruke alternative legemidler i mangelsituasjoner, og Statens legemiddelverk gir råd og informasjon til leger, pasienter og apotek. Videre gir den norske apotekproduksjonen muligheter for å avhjelpe langvarig leveringssvikt fra legemiddelindustrien for enkelte legemidler. For visse viktige legemidler er det også vurdert nødvendig å ha beredskapslagre. Morfin fra beredskapslageret har vært brukt i denne konkrete situasjonen, og har bidratt til at tjenesten har fått bedre tid til å etablere endrede rutiner med bruk av alternative pakninger.
Helsedirektoratet oversendte sommeren 2012 forslag til strategi og plan for nasjonal legemiddelberedskap til departementet. Direktoratet har fått oppdrag om å følge opp arbeidet videre. Ett av tiltakene som ble foreslått i 2012 er endringer i organisering og ansvar for beredskapslagre av legemidler i Norge. Jeg vil vurdere den fremtidige organiseringen av beredskapslagrene på bakgrunn av dette.