Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:417 (2013-2014)
Innlevert: 18.02.2014
Sendt: 18.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Norsk Pasientskadeerstatning får stadig flere saker, og andelen utbetalinger øker. Dette har store personlige kostnader for enkeltmennesker og for samfunnet.
Hva vil statsråden gjøre for å bruke noen av disse sakene til å få i gang læringsprosjekter i alle våre Helseforetak, slik at helseforetakene blir lærende organisasjoner som stadig har forbedringspotensiale for øyet?

Begrunnelse

Det er pr. i dag et regionalt helseforetak som har satt igang et samarbeidsprosjekt "Program for pasienttryggleik i Helse Vest!" under dette er områdene fødslesskader, ortopedi, gastrokirurgi og onkologi. I Helse Bergen har man laget et Pasientskadeerstatningsprosjekt:" Læring av pasientskader", der det er kandidatsaker for læring blant saker som har fått medhold om erstatning. Dette er et samarbeid mellom aktuell avdeling og pasientsikkerhetsseksjonen, hvor målet er å utlede og konkretisere læringsverdien på systemnivå, og man legger inn tiltak, for å skape en lærende organisasjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste, der ventetidene går ned og kvaliteten går opp. I sykehustalen i januar fremhevet jeg bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og kultur som en av i alt seks viktige løsninger for å nå målet. Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er et ledelsesansvar og selve kjernen i styrenes og ledelsens ansvar.
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en av flere viktige kilder for helseforetakene til å lære av pasientskader. I 2013 lanserte NPE en statistikkportal for ansatte i lokale og reginale helseforetak. Portalen oppdateres daglig og inneholder tall for sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, samt nøkkeltall for hele landet. NPE har lagt inn anonymiserte opplysninger i over 17 000 saker der det er gitt pasientskadeerstatning. NPE holdt i 2013 sitt tredje kvalitetsseminar for helseforetakene der formålet var å inspirere til enda mer bruk av disse sakene i arbeidet med pasientsikkerhet.
Flere nasjonale tiltak for å fremme pasientsikkerhet er iverksatt de siste årene. Meld. St. 10 (2012-2013) god kvalitet – trygge tjenester angir retningen videre. Nasjonal enhet for pasientsikkerhet ble etablert i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2007. Enheten skal understøtte helsetjenestens arbeid med pasientsikkerhet, og utvikler også metoder for å vurdere kvaliteten av helsetjenesten. Enheten har siden starten samarbeidet med NPE.
I perioden 2011-2013 deltok alle helseforetak i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Det er utviklet tiltakspakker på tolv innsatsområder i kampanjen. Det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet som jeg lanserte 11. februar skal sikre videre implementering av tiltakene fra kampanjen. Målet er å redusere antall pasientskader og fremme bedre pasientsikkerhet. Programmet skal bidra til å styrke kompetansen innen forbedringsarbeid og pasientsikkerhet og brukerinvolvering i helsetjenesten. Sekretariatet, som er plassert i Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret, bistår og veileder implementeringen og spredningsarbeidet. I løpet av programmet vil det fases inn enkelte, nye innsatsområder. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har vært en sentral kilde i prosessen knyttet til valg av innsatsområder i kampanjen, og vil også ha en rolle i programmet.
Siden 1. juli 2012 har Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten driftet den nasjonale Melde- og læreordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten (i hht. spesialisthelsetjenestelovens § 3-3). Melde- og læreordningen har fått inn ca. 15.000 meldinger per februar 2014. Disse danner grunnlag for individuelle tilbakemeldinger til sykehusene, men også for aggregerte analyser som utgangspunkt for læringsnotater om hvordan helsetjenesten kan sette inn tiltak for å unngå at slike hendelser skal skje igjen. Målet med meldeordningen er å bedre pasientsikkerheten gjennom å lære av hendelsene og unngå at de skjer igjen.
Kunnskapssenteret har informert meg om at de ved utarbeidelse av læringsnotater og i formidling av informasjon til helsetjenesten om effektive tiltak, samarbeider med NPE. Ett konkret eksempel er læringsnotat om kirurgi på feil side.
Regjeringen skal legge frem en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget. Formålet med en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet er å gi Stortinget en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten. Den årlige meldingen skal blant annet ta utgangspunkt i årsrapporten fra Pasient- og brukerombudene og den årlige tilsynsmeldingen fra Statens Helsetilsyn samt andre datakilder som sier noe om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Årsrapporten fra Norsk Pasientskadeerstatning er en relevant datakilde for den årlige meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet til Stortinget.