Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:432 (2013-2014)
Innlevert: 20.02.2014
Sendt: 21.02.2014
Besvart: 27.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil statsråden vurdere å utvide ordningen med forenklet forelegg for flere typer forseelser enn kun vegtrafikkforseelser?

Begrunnelse

Verdens Gang referer 25. januar d.å. et forslag fra en lokalpolitiker i Oslo Høyre om åpne opp for at forenklet forelegg kan benyttes også overfor ordensforseelser, som urinering, drikking eller knivbæring på offentlig sted, forsøpling, besittelse av små mengder narkotika eller lignende.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forenklet forelegg innebærer en enklere saksbehandling sammenlignet med et ordinært forelegg. Forenklet forelegg kan i dag ilegges etter tre lover: vegtrafikkloven, fritids- og småbåtloven og tolloven. Dessuten finnes det hjemmel for å etablere en ordning med forenklet forelegg i matloven. Sanksjonsutvalget har i sin utredning NOU 2003: 15 Fra bot til bedring foreslått å gi polititjenestemenn adgang til å ilegge forenklet forelegg for flere overtredelser enn det er mulighet til i dag. Sanksjonsutvalgets utredning er til behandling i departementet.