Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:442 (2013-2014)
Innlevert: 24.02.2014
Sendt: 25.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Phoenix Haga er en kompetent og svært viktig rusinstitusjon i Østfold. Den er imidlertid i en vanskelig økonomisk situasjon, og det er behov for aktive grep for å sikre dens framtid. Rett før stortingsvalget uttalte representanten Ingjerd Skau til Smaalenenes Avis "Vi skal redde Phoenix Haga. Det blir det første vi gjør om vi kommer i regjering. Dette skal det ikke forhandles om. Alle partiene er enige".
Hva har helseministeren gjort for å oppfylle dette, og står løftet fortsatt ved lag 5 måneder etter valget?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Solhjell er også jeg opptatt av at rusavhengige skal få behandling når de trenger det uten å måtte vente unødig lenge. Mange gode krefter – ikke minst ideelle virksomheter – har over mange år bidratt til å heve rusfeltet og styrke det faglige tilbudet til rusavhengige. Ideelle virksomheter spiller derfor en sentral rolle i arbeidet med å tilby rusavhengige god behandling.
Når det gjelder Phoenix Haga så fikk de, som kjent, ikke forlenget sin avtale da Helse Sør-Øst gjennomførte en omfattende anskaffelse på rusfeltet i 2012. Jeg er orientert om prosessen som har vært i etterkant av denne anskaffelsesprosessen og forsøket med å opprettholde tilbudet ved Phoenix Haga. Grunnet anskaffelsesrettslige forhold fant Helse Sør-Øst ikke juridisk grunnlag for å kunne inngå en direkteavtale med Phoenix Haga.
Som kjent har Regjeringen i sin politiske plattform sagt at den vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Jeg har derfor i årets oppdragsdokument bedt de regionale helseforetakene om å kjøpe i alt 200 nye behandlingsplasser for rusavhengige fra ideelle virksomheter. I Tilleggsnummeret (Prop. 1 S Tillegg 1Endring av Prop. 1 S (2013–2014)) sørget regjeringen for å utvide tiltakslisten til å også omfatte langtidsplasser. Det er også stilt krav om at alle regioner skal ha tilgjengelige plasser innenfor behandlingsmetoden terapeutiske samfunn i alle regioner.
Jeg har bedt de regionale helseforetakene om en orientering om hvor langt de har kommet i anskaffelsesprosessene. Helse Sør-Øst opplyser at de vil kunngjøre anskaffelsen i løpet av mars i år. Helse Sør-Øst legger opp til å inngå ”løpende avtale” med to års gjensidig oppsigelsestid - lik de avtalene som ble inngått i 2012. Helse Vest og Helse Nord vil etter planen også i løpet av mars måned foreta kunngjøringer om nye anskaffelser på rusfeltet. Helse Midt-Norge opplyser at de i løpet av våren vil kunngjøre den anskaffelsen de ønsker å gjennomføre. Alle de tre sistnevnte helseregionene legger opp til å inngå langsiktige avtaler uten at dette er nærmere beskrevet på det nåværende tidspunkt.
Slik det fremgår av redegjørelsen ovenfor vil alle de fire helseregionene foreta omfattende anskaffelser på rusfeltet innen kort tid. For Phoenix Haga sin del vil de stå fritt til å delta i de nevnte anskaffelsesprosessene.
Avslutningsvis er det også grunn til å nevne at Regjeringen i sin politiske plattform har sagt at det skal innføres fritt behandlingsvalg. Denne ordningen skal først innføres innen TSB og psykisk helsevern. Det tas sikte på at den vil bli gjort gjeldende i løpet av 2015. Fritt behandlingsvalg vil innebære at pasienter selv kan velge hvor de ønsker behandling blant private institusjoner innen TSB og som er med i en ordning med fritt behandlingsvalg.