Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2013-2014)
Innlevert: 25.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 03.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): En anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige i Helse Vest RHF er nært forestående.
Vil statsråden sikre at denne anskaffelsen forbeholdes ideelle aktører, og at avtalene blir langsiktige?

Begrunnelse

Langsiktige og løpende avtaler med ideelle aktører er viktig for å sikre et mangfold i behandlingstilbudet for rusmiddelavhengige. Ideelle aktører har spilt en viktig rolle på feltet i mange år. Dessverre er mange gode, ideelle behandlingstilbud lagt ned de siste årene til tross for at disse har hatt god kvalitet.
Det er viktig å skape gode rammevilkår for og anerkjennelse av ideelle aktører i helse- og sosialtjenestene. Dermed kan ideelle aktører gi pasienter og ansatte forutsigbarhet. Det gjør det mulig å satse på kvalitetsutvikling. Det gir også grunnlag for å investere i bygninger og utstyr.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent har Regjeringen i sin politiske plattform sagt at den vil raskt utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Jeg har på dette grunnlag i årets oppdragsdokument bedt de regionale helseforetakene å kjøpe i alt 200 nye behandlingsplasser for rusavhengige fra ideelle virksomheter.
Jeg har bedt de regionale helseforetakene om en orientering om hvor langt de har kommet i anskaffelsesprosessene. Helse Sør-Øst opplyser at de vil kunngjøre anskaffelsen i løpet av mars i år. Helse Sør-Øst legger opp til å inngå ”løpende avtale” med to års gjensidig oppsigelsestid - lik de avtalene som ble inngått på rusområdet i 2012.
Helse Nord vil etter planen også i løpet av mars måned foreta kunngjøringer om nye anskaffelser på rusfeltet. Helse Midt-Norge opplyser at de i løpet av våren vil kunngjøre den anskaffelsen de ønsker å gjennomføre. Begge de sistnevnte helseregionene legger opp til å inngå langsiktige avtaler uten at dette er nærmere beskrevet på det nåværende tidspunkt.
I Helse Vest vil en kunngjøre en anskaffelse i mars, og vil legge opp til en avtalelengde på seks år, med opsjon på ytterligere to år. Dette innebærer at en har en avtalelengde som totalt strekker seg til åtte år, og som i anskaffelsesrettslig sammenheng må betraktes som en langsiktig avtale. Anskaffelsen er dermed både forbeholdt ideelle aktører og langsiktigheten er ivaretatt.