Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:454 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 26.02.2014
Besvart: 10.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Er det mulig å få ein oversikt over tid på talet på motsegn fremma av dei ulike fylkeskommunane?

Begrunnelse

Fleire og fleire lokalpolitikkarar rundt i landet frå alle parti melder stadig til oss at fylkeskommunane også i tillegg til fylkesmennene fremmer mange motsegn til planar man utarbeider lokalt. Det vil vera interessant å sjå på utviklingen av dette samt også finne ut om det er forskjeller mellom dei ulike fylkeskommunane på praksis med å fremme motsegn.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I grunngjevinga for spørsmålet er det vist til at lokalpolitikarar stadig melder om at fylkeskommunane, i tillegg til fylkesmennene, fremjar mange motsegner til lokale planar. Det vert peika på at det vil vere interessant å sjå på utviklinga i talet på motsegner og om det er ulik praksis mellom fylkeskommunane.
I KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) rapporterer kommunane blant anna på talet motsegner frå fylkeskommunane til ulike kommunale planar. På grunn av ein del feilrapportering, må desse tala arbeidast vidare med før det er mogleg å hente ut ønska informasjon. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har i rapport 2013:10 ”Innsigelser etter plan- og bygningsloven” på oppdrag for Miljøverndepartementet sett nærare på desse KOSTRA-tala. Eg vil difor la svaret ta utgangspunkt i denne rapporten.
Av NIBR-rapporten går det blant anna fram at talet på motsegner frå fylkeskommunen til kommune(del)planar har vist ein auke dei siste åra (tilsvarande tal for reguleringsplanar er ikkje publisert). Rapporten syner vidare at det er ulik praksis mellom fylkeskommunane når det gjeld kor stor andel planar som er møtt med motsegn. Dette er venteleg, ettersom politisk kultur og skjønn kan slå ut ulikt i dei ulike fylkeskommunane. Av NIBR-rapporten går det òg fram at for perioden 2004–2011 har fylkeskommunane i gjennomsnitt fremja motsegn til 21 prosent av kommune(del)planane og 6 prosent av reguleringsplanane som har vore sendt på høyring.
Grafar frå NIBR-rapporten som illustrerer ovannemnde er lagt ved. For meir informasjon syner eg til rapporten i sin heilskap.

Vedlegg til svar.

Lenke til vedlegget i pdf-format