Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:458 (2013-2014)
Innlevert: 26.02.2014
Sendt: 27.02.2014
Besvart: 13.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Mener statsråden dette er en fornuftig ordning?

Begrunnelse

En innbygger i Lunner kommune må på grunn av sykdom foreta hyppige reiser til Sykehuset Innlandet Gjøvik for kontroll.
Pasientreiser Helse Sør-Øst har avtale med Opplandstrafikk om at pasienter kan bruke deres busstilbud til og fra sykehuset, og refunderer derfor ikke bruk av egen bil for denne type reiser. Rutetilbudet gjør at et slikt transportopplegg medfører opptil 10 timers fravær fra jobb, mens tidsbruken ved bruk av egen bil er 2.5 time. Ordningen er ugunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og synes ikke å være samfunnsøkonomisk fornuftig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 gir pasienter rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienter må reise for å motta helsetjenester. Det fremkommer videre i syketransport-forskriften § 5 at pasienten har rett til dekning av utgifter tilsvarende billigste reisemåte med rutegående transportmiddel, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å bruke et dyrere transportmiddel, eller rutegående transport ikke finnes på strekningen. Dette må forstås slik at pasienten kan velge å ta bil, men får da kun dekket kostnader etter billigste reisemåte, det vil si etter satsene for offentlig kommunikasjon. Regelverket åpner ikke for at pasienten kan få dekket sine faktiske utgifter ved reise med bil dersom man kunne ha benyttet offentlig kommunikasjon. Ordningens formål er å sikre befolkningen lik adgang til medisinsk behandling uansett bosted.
Når det vurderes om billigere rutegående transportmiddel kunne ha vært benyttet er det de faktiske transportmulighetene på stedet som vurderes. Denne vurderingen foretas av det lokale pasientreisekontoret. Dersom det finnes et tilbud om billigere rutegående transportmiddel, legges det til grunn at pasienten kan benytte dette. Økonomiske konsekvenser for pasienter og samfunnet som knytter seg til tilpasning til lokalt transporttilbud er ikke en del av vurderingen etter dagens regelverk.
Sykehuset Innlandet har inngått egen avtale om fri bruk av offentlig transport til pasientreiser. Avtalen er inngått mellom det lokale helseforetaket og transportøren. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet, Samferdselsdepartementet, Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 angir at retten til dekning av utgifter faller bort dersom pasienten får tilbud om transport med transportør som har avtale med helseforetak eller regionalt helseforetak. Dersom pasienten har fått et slikt tilbud, men likevel velger å bruke egen bil, har han ikke rett til refusjon fra helseforetaket.
Jeg vil forøvrig vise til at pasienter har anledning, og oppfordres til, å påklage vedtak fattet av det lokale pasientreisekontoret dersom de er uenige i avgjørelsen. Fylkesmannen er klageorgan for vedtaket og kan vurdere både de rettslige og faktiske forholdene som ligger til grunn for avgjørelsen. Dersom fylkesmannen er uenig i helseforetakets avgjørelse kan fylkesmannen henvise saken til ny behandling ved helseforetaket eller overprøve avgjørelsen og omgjøre denne.