Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:471 (2013-2014)
Innlevert: 27.02.2014
Sendt: 28.02.2014
Besvart: 13.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til helse- og omsorgsministerens svar på mitt spørsmål om barnepalliasjon av 14.2.14.Det er bred politisk enighet om at dette er et viktig felt. Den frivillige organisasjonen JLOB (Ja til lindrende enhet og omsorg for barn) har i stor grad bidratt til dette, ved sterkt engasjement og solid faglig dokumentert arbeid. Helseministeren opplyser at midlene som er bevilget over statsbudsjettet for 2014 skal utlyses og ikke tildeles direkte.
Hvorfor vil ikke statsråden tildele midlene direkte til JLOB?

Begrunnelse

Ved en utlysning vil midlene først bli tilgjengelige på et seinere tidspunkt, slik at de ikke får full effekt gjennom året. Dette er selvsagt problematisk både fordi behovet for økt kunnskap på feltet er stort og fordi den eneste frivillige organisasjonen som fram til i dag har arbeidet med barnepalliasjon, har et stort misforhold mellom etterspørselen etter sine tjenester og sin økonomi.
Dessuten vil en utlysning føre til mye administrativt ekstraarbeid i direktoratet, trass i at relevante og kompetente tilskuddsmottakere begrenser seg til en. JLOB har i flere år arbeidet for å styrke kunnskapen om palliativt arbeid for barn og unge og bidratt til at både pasienter og pårørende har fått et bedre tilbud. Så vidt jeg vet er også organisasjonen den eneste frivillige organisasjonen som er oppført i frivillighetsregistret og enhetsregistret med dette formålet.
I Stortingets bevilgningsvedtak, komiteinnstilling og i Stortingets debatt om helse- og omsorgsbudsjettet for 2014 er JLOB og deres banebrytende arbeid på feltet eksplisitt nevnt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det fremgår av Prop. 1 S Tillegg 1 Endring av Prop. 1 S (2013 – 2014) Statsbudsjettet 2014, kapittel 761 post 21, at 2 mill. kroner skal bevilges til å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom.
For å sørge for at alle organisasjoner som arbeider eller ønsker å arbeide med palliasjon av barn og unge skal få mulighet til å utvikle og styrke sitt arbeid, skal midlene tilegnet formålet utlyses på ordinær måte. Foreningen ”Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og unge” er velkommen til å søke på tilskuddet.
Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Dette innebærer at Helsedirektoratet utarbeider et regelverk for tilskuddsordningen, som har til hensikt å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet. Helsedirektoratet er godt i gang med dette arbeidet og det tas sikte på at regelverket utlyses i mars. Deretter følger behandling av søknadene. Det tas sikte på at midlene utbetales senest i juni. Tilskuddsordningen kunngjøres på Helsedirektoratets nettsider og organisasjoner som driver informasjons- og opplysningsvirksomhet om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, kan søke om midler.
I Helse- og omsorgsdepartementets og Helsedirektoratets oppfølging av saken skal statens økonomiregelverk følges. Dette regelverket har blant annet til formål å sikre at tilskuddsforvaltningen er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Tidligere saker viser også at Kontroll- og konstitutsjonskomiteen er opptatt av dette.